Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Bilgilendirme ve Mevzuat
 İzmir SMMMO Forumları : Bilgilendirme ve Mevzuat
Konu Konu: Bağımsız Denetim Alanında Bilgi Paylaşım Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 05.Temmuz.2013 Saat 10:54 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR:

SORU 1- Mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanır?

CEVAP 1- Mesleki tecrübe süresi, mesleki faaliyete başlama tarihi esas alınarak, mesleki faaliyetlerde geçirilen sürelere dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen lisans veya lisansüstü eğitim süreleri ilave edilerek hesaplanır.

SORU 2- Serbest Muhasebecilik stajı mesleki tecrübeden sayılır mı?

CEVAP 2- Serbest Muhasebecilik ve SMMM’lik stajlarında geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

SORU 3- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır mı?

CEVAP 3- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

SORU 4- 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı alanların bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı?

CEVAP 4- 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı alanların mesleki faaliyetleri icra etmek kaydıyla bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

SORU 5- Bağımsız denetim kuruluşlarında, SM, SMMM veya YMM ruhsatına sahip olmaksızın, bağımsız denetim ekiplerinde fiilen çalışılan süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı?

CEVAP 5- Bağımsız denetim ekiplerinde çalışıldığının tevsik edilmesi kaydıyla Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca bağımsız denetim faaliyetlerinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

SORU 6- Stajdan sayılan hizmetlerde bulunduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı?

CEVAP 6- Stajdan sayılan hizmeti bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile stajdan sayılan hizmetlere ilişkin yetkilerini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

SORU 7- Lisans veya lisansüstü eğitim süreleri hangi hallerde dikkate alınır?

CEVAP 7- Eğitimin yapıldığı döneme bakılmaksızın, anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü eğitimine ilişkin kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzere mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir.

SORU 8- Mesleki faaliyete başladıktan sonra bu faaliyetime son verip, ticaretle iştigal etmeye başladım. Ticaret ile iştigal ettiğim süre mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınacak mıdır?

CEVAP 8- Mesleki tecrübe süresinin hesabında sadece mesleki faaliyetler ile staj ve stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler dikkate alınır. Dolayısıyla, ticaretle iştigal edilen süreler ile işletmelerde mesleki faaliyetlerle ilgili olmayan işlerde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

SORU 9- Bilanço esasına göre defter tutan bir işletmede birinci derece imza yetkilisi olarak muhasebe departmanında 15 yıldır çalışmaktayım. Ancak, SMMM ruhsatımı bir önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl hesaplanacaktır?

CEVAP 9- Tevsik edilmek kaydıyla, mesleki faaliyetlerde bulunulan süreler esas alınacağından, imza yetkisini haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır.

SORU 10 – Mesleki faaliyete ara verilmesi halinde ara verilen sürenin mesleki tecrübeden sayılmayacak kısmı nasıl hesaplanacaktır?

CEVAP 10- Çeşitli nedenlerle mesleki faaliyetlere 1 yıldan fazla süreyle ara verilmesi halinde, ara verilen sürenin 1 yılı aşan kısmı, mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

SORU 11- Sigortasız olarak mesleki faaliyetlerde 10 yıl süreyle bağımlı olarak çalıştım. Ancak, SMMM ruhsatımı bir önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl hesaplanacaktır?

CEVAP 11- Mesleki faaliyetlerde bulunulan sürelerin tevsik edilmesi esas olacağından, SMMM ruhsatını haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılacaktır. Sigortasız olarak çalışılan sürelerin tevsik edilmesi söz konusu olamayacağından, mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında bu şekilde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

SORU 12- Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanacaktır?

CEVAP 12- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda (banka idari görevlerde geçen süreler dahil) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

SORU 13- Bir kamu kurumunda denetim elemanı olarak çalışmakta iken diğer bir kamu kurumuna iç denetçi kadrosuna atandım. Bu görevde geçirdiğim süreler mesleki tecrübeden sayılacak mıdır?

CEVAP 13- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınacaktır. Kamu kurumunda denetim elemanı olarak bulunulan görev, 3568 sayılı Kanun uyarınca stajdan sayılan bir hizmet ise bu hizmetten ayrılma durumunda mesleki faaliyete ara verilmiş sayılır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler ara verilen süreden sayılmayıp mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

SORU 14- Sermaye şirketinin muhasebe biriminde imza yetkisiz olarak mesleki faaliyetlerde bulundum. Ancak, daha ileri bir tarihte meslek mensubu oldum. Mesleki tecrübe süresinin başlangıcı olarak muhasebe biriminde işe başlama tarihi mi yoksa meslek mensubu olma tarihi mi esas alınacaktır?

CEVAP 14- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınacaktır. Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri mesleki tecrübe süresinden sayılır. Bu itibarla, muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz olmayanlar açısından meslek mensubu olmadan önce staj yapılmış ise staja başlama tarihi staj yapılmamış ise meslek mensubu olma tarihi esas alınır.

SORU 15- Mesleki tecrübenin tevsikinde hangi belgeler esas alınır?

CEVAP 15- Mesleki tecrübe, mesleki faaliyette bulunulan kurum ve kuruluşlar, meslek örgütü ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Sosyal Sigorta Kurumundan alınan belgeler dahil) alınan belgelerle ( staj bilgisi için ilgili meslek odasından alınacak belge, SGK hizmet dökümü, kamu kurumları hizmet cetveli, imza yetkilileri için yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicili Gazetesi örneği vb. belgelerle) tevsik edilebilinir.

SORU 16- Staja başlama dosyasının açılma tarihi ile staja fiilen başlama tarihi arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınacak mıdır?

CEVAP 16- Mesleki tecrübe süresinin hesabında, staj ile meslek mensubu olunması durumunda staja başlama tarihi esas alınacağından staja başlama dosyasının açılma tarihi ile staja fiilen başlama tarihi arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

SORU 17- Meslek mensubu olduktan sonra, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi bir unvana atanılması durumunda, kamu hizmetinde geçen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır mı?

CEVAP 17- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR:

SORU 1- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olan meslek mensupları hangi konudan geçiş döneminde eğitimlere katılabileceklerdir?

CEVAP 1- Bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olan meslek mensuplarından sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler. Sigortacılık ve özel emeklilik alanında bağımsız denetim yapmak için aranan şartları sağlamış olduklarını belgeleyen meslek mensuplarının bu alana yönelik geçiş dönemi eğitimlerine katılmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

SORU 2- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girenlerin bu sınavda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar bağımsız denetçilik sınavları ile geçiş dönemi eğitimlerinde geçerli midir?

CEVAP 2- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli oldukları süre içinde ve talepleri halinde Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak sınavda veya eğitime katılma şartlarını sağlayanlar açısından geçiş dönemi eğitimlerinde dikkate alınacak olup, başarılı olunan konulardan sınav veya eğitime katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

SORU 3- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarısız olunan konuların geçiş dönemi eğitim programlarında tamamlanması mümkün müdür?

CEVAP 3- Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan SMMM’ler, geçiş dönemi eğitim programlarına katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan geçiş dönemi eğitimine katılabilirler.

SORU 4- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda geçerli not alma veya not yükseltme amacıyla girilen sınav konularından alınan notlar geçerli olacak mıdır?

CEVAP 4- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara, geçerli not alma veya not yükseltme amacıyla girilen sınav konularından alınan notlar sınavın dayanağını teşkil eden mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.

SORU 5- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak yapılan sınavlardan konular itibariyle alınan puanlar Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak hangi sınavlarda dikkate alınır?

CEVAP 5- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak Muhasebe Standartları konusunda yapılan sınav Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğindeki Muhasebe Standartları konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınav da bu Tebliğdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınır.

SORU 6- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ancak, lisans almaya hak kazanamayanlar geçiş dönemi eğitimlerine katılabilecek midir?

CEVAP 6- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ancak, lisans almaya hak kazanamayan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’ler, başarısız oldukları konulardan eğitime katılabilirler.

Konu itibariyle başarılı olmakla birlikte yeterli ortalama puana ulaşamayanlar, daha önce girdiği sınav konularından biri veya birkaçından not yükseltmek amacıyla eğitime katılabilirler.

SMMM’ler, geçiş dönemi eğitimlerinde, kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınav konularına ilave olarak “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim” alanında da eğitimlerini tamamlamaları gerekir.

Mevzuatı uyarınca geçerli sayılmak kaydıyla, sınavlarda ve eğitimlerde alınan notlar, Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği’nin 13 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirme de birlikte dikkate alınır. Mevzuatı uyarınca geçerliliğini yitiren notlar bu değerlendirme de dikkate alınmaz.

Söz konusu sınavlara girip başarılı olamayanlardan, YMM olmayanlar veya 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayan SMMM’ler bu eğitimlere katılamazlar.

SORU 7- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ve lisans belgesi almaya hak kazanan ancak meslek mensubu olmayanlar bağımsız denetçi olabilecek midir?

CEVAP 7- Bu durumda olan kişilerin bağımsız denetçi olabilmeleri için meslek mensubu (SMMM/YMM) olmaları gerekmektedir.

SORU 8- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlarda, benzer sınav konularından alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınacak mıdır?

CEVAP 8- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlardan alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınmayacaktır.

SORU 9- Maliye Bakanlığında merkezi denetim elemanı olarak 22 yıldır görev yapmaktayım. Yeminli Mali Müşavirlik belgemi almaya hak kazandım. Ancak meslek odasına kaydımı yaptırarak ruhsatımı almadım. YMM olarak faaliyette bulunmayı düşünmüyorum. Bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmayı düşünüyorum. Geçiş dönemi eğitimlerine katılabilmem için ruhsatımı almak zorunda mıyım?

CEVAP 9- Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerine müracaat edebilmek için, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca meslek mensubunun ilgili Üniversiteye ruhsatı ile birlikte başvurması zorunlu olduğundan, YMM olmaya hak kazanmış olmak geçiş dönemi eğitimlerine müracaat edilebilmesi açısından tek başına yeterli değildir.

C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR:

SORU 1- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ve lisans belgesi almaya hak kazanan meslek mensupları uygulamalı mesleki eğitime tabi olacak mıdır?

CEVAP 1- Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda almaya hak kazanan meslek mensuplarından, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince uygulamalı mesleki eğitime tabi değildir. Ancak, mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanlar en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı mesleki eğitim şartını tamamlamaları gerekir. Öngörülen süreleri denetim kuruluşu veya denetçiler yanında denetim faaliyetlerine katılarak geçirildiğinin tevsik edilmesi halinde uygulamalı mesleki eğitim şartı sağlanmış kabul edilir.

Öngörülen sürelerin, Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2 nci maddesi uyarınca, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirildiğinin tevsik edilmesi halinde uygulamalı mesleki eğitim şartı sağlanmış kabul edilir.

SORU 2- Geçiş dönemi eğitimlerine katılarak yetkilendirilecek olan meslek mensuplarında uygulamalı mesleki eğitim şartı aranacak mıdır?

CEVAP 2- Geçiş dönemi eğitimlerine katılarak yetkilendirilecek olan meslek mensuplarından; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar açısından mesleki tecrübe süresine göre uygulamalı mesleki eğitim şartı aranabilecektir. Aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında olanlar açısından ise uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacaktır.

SORU 3- Hangi faaliyetlerde geçirilen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır?

CEVAP 3- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 nci maddesi çerçevesinde, tevsik edilmesi kaydıyla; bağımsız denetim faaliyetlerinde (denetim kuruluşları ile denetçiler yanında) geçirilen süreler, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçirilen süreler, 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.

SORU 4- Lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı geçiş sürecinde uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacak mıdır?

CEVAP 4- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 8 inci maddesine göre uygulamalı mesleki eğitim süresi 3 yıldır. Anılan Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensupları yanında yapılan staj süresinin bir yılı veya lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı mesleki eğitimden sayılacaktır.

31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını, diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirilmesine ilişkin hüküm yalnızca geçici dönemde uygulanacak olup, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle bu sürenin kısaltılması söz konusu değildir.

SORU 5- 10 yıldır SMMM’lik faaliyeti icra ediyorum. Kendi adıma SMMM bürom var. Bağımsız Denetçi Belgesini hak kazandığımda uygulamalı mesleki eğitim için büromu kapatmak zorunda mıyım? Büroyu kapatmadan da bağımsız denetçi yanında uygulamalı mesleki eğitimimi alabilir miyim?

CEVAP 5- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını, denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda denetimlere katılarak geçirmesi şarttır. Bu denetimlerde meslek mensubunun katıldığı denetimlere, denetim ekiplerine ve hazırlanmasında katkıda bulunduğu çalışma kâğıtları, diğer dokümanlar ve denetim raporlarına ilişkin bilgiler ile Kurumca uygun görülen bilgilerin takibi yapılır. Bu çerçevede uygulamalı mesleki eğitim, meslek mensubunun katıldığı ilk denetim faaliyeti ile birlikte başlar.

Yukarıda belirtildiği şekilde denetimlere katılımın tevsik edilmesi şartıyla, SMMM faaliyetine devam eden meslek mensuplarının bu faaliyetlerini sonlandırması gerekmediği gibi ekibinde yer aldığı denetim kuruluşu ile ya da yanında çalıştığı denetçi ile hizmet akdi imzalaması gerekli değildir.

SORU 6- Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için yüksek öğretim kurumlarından lisans veya lisansüstü seviyede mezun olmak ve meslek mensubu olmak şart mıdır?

CEVAP 6- Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olunması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olunmakla beraber bu bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olunması şartı aranır. Bağımsız denetçi olmak için meslek mensubu olmak şarttır. Ancak, uygulamalı mesleki eğitime başlamak için meslek mensubu olmak şart değildir.

SORU 7- Bağımsız denetçilik sınavına uygulamalı mesleki eğitimimi tamamladıktan sonra mı gireceğim?

CEVAP 7- Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, Bağımız Denetçilik Sınavı ve uygulamalı mesleki eğitim bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan hususlardır. Dolayısıyla aralarında öncelik ilişkisi yoktur.

SORU 8- Uygulamalı mesleki eğitimin Kurumca değerlendirilmesi nasıl yapılacak?

CEVAP 8- Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 18 inci maddesi uyarınca talep üzerine eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu Kurumca değerlendirilir.

SORU 9- Geçiş dönemi uygulamalı mesleki eğitim süreleri, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımı tarihi esas alınıp mı tespit edilecek?

CEVAP 9- 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirilmesine ilişkin hükme istinaden uygulamalı mesleki eğitim sürenin tespitinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayım tarihi esas alınacaktır.

SORU 10- Bağımsız denetçilik sınavlarını başarıyla tamamladım. Ancak, uygulamalı mesleki eğitime başlamadım. Bu eğitimimi hangi tarihe kadar tamamlayabilirim?

CEVAP 10- Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, Bağımız Denetçilik Sınavı ve uygulamalı mesleki eğitim bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan hususlardır. Her iki şartında gerçekleştiğinin tevsik edilmesi halinde Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanılabilir.

SORU 11-Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişi iken bankada ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlerde geçirdiğim süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır mı?

CEVAP 11- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır. Kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan yerlerde geçirilen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılmaz.

SORU 12- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Mesleki tecrübe sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Ancak, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 31/12/2014 tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda Yönetmelikte öngörülen sınav şartının aranmayacağından bahsediliyor. Bu nedenle 31/12/2014 tarihine kadar uygulamalı mesleki eğitimimi tamamlayamazsam bu hakkım yanacak mı?

CEVAP 12- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazananların geçiş döneminde yetkilendirilebilmeleri için, 31/12/2014 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, söz konusu tarih Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde öngörülen sınav şartını yerine getirilmesi için öngörülen bir tarihtir. Bu nedenle söz konusu tarih, uygulamalı mesleki eğitim şartının yerine getirilmesini sınırlamamaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim bu tarihten sonra da tamamlanabilecektir.

SORU 13- Bağımsız denetçi adaylarının, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacak mıdır?

CEVAP 13- Bağımsız denetçi adaylarının, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği süreler tevsik edilmesi kaydıyla uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacaktır.

SORU 14- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Mesleki tecrübe sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Uygulamalı mesleki eğitimimi YMM yanında yapabilir miyim?

CEVAP 14- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2 nci maddesi uyarınca, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensupları, uygulamalı mesleki eğitim sürelerini denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirdiklerini belgelemeleri halinde uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlamış olacaklardır.

SORU 15- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 14 yıl mesleki tecrübem var. Uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf olmam açısından 15 yılı tamamladığım tarihte başvuruda bulunsam olur mu?

CEVAP 15- 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitimlerini denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi öngörülmüştür. Buna göre 14 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar için uygulamalı mesleki eğitim süresi 1 yıldır. Ancak, Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde mesleki tecrübe süresinin 15 yıla tamamlanması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca uygulamalı mesleki eğitimden muaf olunacaktır.

D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR:

SORU 1- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip meslek mensubuyum. Bağımsız Denetçi Belgemi almak istiyorum. Kurumunuza hangi belgelerle ne zaman müracaat etmem gerekiyor?

CEVAP 1- Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini almış olmak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sınav şartını sağlar. Ancak aynı maddede belirtilen diğer şartların (örneğin uygulamalı mesleki eğitim) da sağlandığının tevsik edilmesi halinde Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanılabilir.

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

SORU 2- Bağımsız Denetçi Belgesini hak kazandıktan sonra mesleği icra etmeyi düşünmüyorum. Mesleği icra etmeyişim hak kaybına yol açar mı?

CEVAP 2- Bağımsız Denetçi Belgesini hak kazandıktan sonra mesleği icra etmeyecek olmak herhangi bir hak kaybına neden olmaz. Ancak bu durumda olanlar, Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde kayıtları pasif olarak gösterilir ve sürekli mesleki eğitim düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmedikçe denetim faaliyetinde bulunamazlar.

SORU 3- Mevcut denetim kuruluşuyuz. Kuruluşumuzu Bağımsız Denetim Yönetmelik hükümlerine intibak ettirmek istiyoruz. Kurumunuza hangi belgelerle ne zamana kadar müracaat etmemiz gerekiyor?

CEVAP 3- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi uyarınca, mevcut denetim kuruluşlarının 1/1/2014 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine intibak etmeleri gerekmekte olup, intibak ettikleri tarih itibariyle Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi almaya hak kazanırlar.

SORU 4- Geçiş dönemi eğitimlerini başarıyla tamamladığım takdirde Bağımsız Denetçi Belgesini almam için ne yapmam gerekiyor?

CEVAP 4- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca geçiş dönemi eğitiminin başarıyla tamamlanmasıyla aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinde öngörülen sınav şartı sağlanmış olacaktır. Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmek için, uygulamalı mesleki eğitim hariç olmak üzere aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması gerekir.

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

SORU 5- Denetim kuruluşunda kıdemli denetçi olarak 2 yıldır çalışıyorum. KAYİK alanında 8 aylık mesleki tecrübem var. Sorumlu kıdemli denetçi olabilir miyim?

CEVAP 5- Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca KAYİK alanında denetim ekiplerinde sorumlu denetçi olarak görev alabilmek için, 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup en az iki yıl süreyle mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olmak gerekmektedir. Diğer alanlarda sorumlu denetçi olarak görev alabilmek için 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup ve bu sürenin en az bir yılında denetimlerde bulunmuş olmak gerekmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçiş döneminde yetkilendirilecek olanlarda KAYİK’ler hariç olmak üzere, sorumlu denetçi olarak görev alabilmek için yukarıda diğer alanlar için öngörülen 1 yıllık denetimlerde bulunma şartı aranmaz.

Sorumlu denetçi olarak görevlendirilebilmek için yukarıda öngörülen şartların yanı sıra, Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş olması, denetçilerin yukarıda belirtilen şartları haiz olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin, denetim kuruluşu tarafından yönetim organının kararıyla birlikte yetkilendirilmiş olması ve bu hususların Kurumca onaylanması gerekmektedir.

SORU 6- Bağımsız Denetçi Belgesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi ruhsat harcı Kurumunuza mı yoksa vergi dairesine mi ödenecek? Ne zaman ödenecek?

CEVAP 6- Söz konusu ruhsat harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenmiş olup Kurumumuz mevzuatı ve uygulamaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu harçların Bağımsız Denetçi Belgesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi alınmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

SORU 7- Bağımsız Denetçi Belgesi başvurularında yetkilendirme şartlarının belgelendirilmesine ilişkin evrakların tek tek mi sunulacak, bu evraklarda noter tasdikinin zorunlu olacak mı; başvurular elektronik ortamda mı yapılacak?

CEVAP 7- Bağımsız Denetçi Belgesinin alımına ilişkin müracaatlar, Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca elektronik ortamda ve bireysel olarak yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

SORU 8- Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen Meslek Mensuplarının Geçiş Dönemi Eğitim Programını başarı ile tamamlayınca Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmem için Kurumunuza hangi belgelerle birlikte ne zamana kadar müracaatta bulunmam gerekiyor?

CEVAP 8- Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirme müracaatları elektronik ortamda yapılacağından, geçiş dönemi eğitim programını başarı ile tamamlayan meslek mensuplarının Kurumumuza yazılı olarak müracaatta bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca daha sonra duyurulacaktır.

http://kgk.gov.tr/content_detail-318-589-sikca-sorulan-sorul ar-ve-cevaplari.html

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 08.Temmuz.2013 Saat 11:59 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Kgk  Bağımsız Denetim Sınavına;

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde
mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu
fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.Başkaca şart aranmaz.

Sınav notlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içinde smmm olunursa sınav şartını yerine getirmiş olursunuz. Sınavdan önce veya sonra farketmez Yönetmelik (15. madde) öngörülen uygulamalı mesleki eğitimi de sağladığında diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla bağımsız denetçi olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Bağımsız Denetçi olabilmek için "sınav" şartlardan sadece bir tanesidir. 2 yıllık bir dönem içinde alınmış olan notlar değerledirilerek başarı durumu ortaya çıkar. 2 yılı aşmış olan notlar değerlendirmeye alınmaz, yenilenmesi istenir. Bu sistemde dosya yakılması gibi bir durum yoktur. İsteyen not yükseltme amacıyla da sınava girebilir. Sınavlar toplamda başarıyla tamamlanınca bu şart yerine getirilmiş olur. Bu durumda diğer şartlara bakılır, tamamlanmış ise yetkilendirme yapılır, tamamlanmamış ise diğer şartların tamamlanması beklenir. Öngörülen şartlar arasında öncelik sırası bulunmamaktadır.

SMMM olmayanların sınava girdiği 6 konudan sınava giren ve 2 yıl içerisinde tüm sınavları verenlerin kazanılmış hakkı oluyor. Daha sonra SMMM olduklarında diğer şartları da sağladığında denetçi olmak için başvuru yapabilir. Ancak SMMM olmadan sadece SMMM'lerin gireceği 4 konudan sınava girip 2 yıl içinde SMMM de olunamazsa, üzerinden 2 yıl geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz hale gelir.

http://www.facebook.com/kamugozetimikurumu?ref=stream

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 08.Temmuz.2013 Saat 12:03 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

www.kgk.gov.tr

İlk Etapta

YETKİLENDİRİLEN BAĞIMSIZ DENETÇİLER (*)(**)(***)
(*) Ad ve soyada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
(**) Harç ve ücretleri ödeyip Kurumumuza tescil ve ilan talebinde bulunanlara ilişkin listedir. Bağımsız Denetim Resmi Sicili aktif hale gelinceye kadar bu liste kullanılacaktır.
(***) Harç ve ücretler ödenip Kurumumuza tescil ve ilan talebinde bulunuldukça, gerekli incelemelerin ardından listede güncelleme yapılacaktır.
(****) Genel Alan: Özel Alanın dışında kalan şirketlere ilişkin denetim alanıdır.
SIRA NO ADI SOYADI BABA ADI RUHSAT TÜRÜ BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL NO DENETÇİNİN ORTAK OLDUĞU VEYA İSTİHDAM EDİLDİĞİ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU DENETÇİNİN DENETİME YETKİLİ OLDUĞU ALANLAR
GENEL ALAN(*****) ÖZEL ALAN
SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
1 ABDULKADİR AYLI MEHMET SMMM BD/2013/00222 ✔ ✔ ✔
2 ABDULLAH ERDEM CANTİMUR YILMAZ YMM BD/2013/00256 ✔ ✔ ✔ ✔
3 ABDURRAHMAN ÇINAR DURMUŞ YMM BD/2013/00303 ✔ ✔ ✔ ✔
4 ADEM ÖZZAİM MEHMET YMM BD/2013/00337 ✔ ✔ ✔ ✔
5 ADNAN DEDE SEBAHATTİN SMMM BD/2013/00356 ✔ ✔ ✔ ✔
6 ADNAN YILDIRIM İSMAİL YMM BD/2013/00322 ✔ ✔ ✔ ✔
7 AHMET ALAGÖZ MUSTAFA YMM BD/2013/00297 ✔ ✔ ✔ ✔
8 AHMET KAHRAMANOĞLU HANİFİ YMM BD/2013/00294 ✔ ✔ ✔ ✔
9 AHMET ÖZÇELİK KADİR SMMM BD/2013/00289 ✔ ✔ ✔ ✔
10 AHMET ŞAHİN SAVCI CELAL YMM BD/2013/00212 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
11 ALİ GÜLTEKİN KILINÇ ÖMER SMMM BD/2013/00314 ✔ ✔ ✔ ✔
12 ALİ KARA MUHAMMET YMM BD/2013/00348 ✔ ✔ ✔ ✔
13 ALİ OSMAN CÖRÜT ALİ SMMM BD/2013/00239 ✔ ✔ ✔
14 ALİ OYGÜN ÜMİTLEN AHMET TALİP SMMM BD/2013/00298 ✔ ✔ ✔ ✔
15 ARİF AYTULUN O. SABAHATTİN YMM BD/2013/00333 ✔ ✔ ✔ ✔
16 ARSLAN UZUN MEHMET YMM BD/2013/00341 ✔ ✔ ✔ ✔
17 ATAKAN AKÇAY NİZAMETTİN SMMM BD/2013/00357 ✔ ✔ ✔ ✔
18 ATİLLA UYANIK RIZA YMM BD/2013/00245 ✔ ✔ ✔ ✔
19 AYDIN ÖZKAYNAK MEHMET İRFAN YMM BD/2013/00253 ✔ ✔ ✔
20 AZMİ KOLSUZ YUSUF YMM BD/2013/00309 ✔ ✔ ✔ ✔
21 BAHATTİN GÜLTEKİN HİKMET YMM BD/2013/00331 ✔ ✔ ✔ ✔
22 BAKİ ZAZA DURMUŞ SMMM BD/2013/00244 ✔ ✔ ✔
23 BATTAL DOĞAN MUSTAFA YMM BD/2013/00262 ✔ ✔ ✔
24 BAYCAN AKSU SERVET SMMM BD/2013/00286 ✔ ✔ ✔
25 BİLAL AŞAN KANİ SMMM BD/2013/00288 ✔ ✔ ✔
26 BİLTEKİN ÖZDEMİR AHMET YMM BD/2013/00313 ✔ ✔ ✔ ✔
27 BİROL ŞEFLEK HÜSEYİN SMMM BD/2013/00209 ✔ ✔ ✔
28 BÜLENT ÇETİNER AHMET SITKI YMM BD/2013/00213 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
29 CEM ÇAKMAK CEMİL SMMM BD/2013/00255 ✔ ✔ ✔ ✔
30 CEM SAKARYA HAYRİ ERTAN SMMM BD/2013/00240 ✔ ✔ ✔
31 CEMAL UÇAR CEMİL SMMM BD/2013/00267 ✔ ✔ ✔
32 CENGİZ ALTUĞ HASAN YMM BD/2013/00225 ✔ ✔ ✔
33 CENGİZ GÜNEŞ ABDÜLAZİZ SMMM BD/2013/00268 ✔
34 COŞKUN SAĞOL HIDIR SMMM BD/2013/00282 ✔ ✔ ✔
35 ÇİĞDEM KILIÇ ERTÜRK DURAN SMMM BD/2013/00214 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
36 DENİZ ABAT TURGUT SMMM BD/2013/00260 ✔ ✔ ✔
37 DURSUN COŞAR RAMAZAN SMMM BD/2013/00353 ✔ ✔ ✔
38 EDA YILMAZ A. RIZA SMMM BD/2013/00351 ✔ ✔ ✔ ✔
39 ELİF TURNA MUHARREM SMMM BD/2013/00215 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
40 ERKAN AKÇAY İBRAHİM SMMM BD/2013/00258 ✔ ✔ ✔ ✔
41 ERKAN ÇOLAKOĞLU VEDAT SMMM BD/2013/00345 ✔ ✔ ✔
42 ERSAN BOZDOĞAN MUSTAFA SMMM BD/2013/00237 ✔ ✔ ✔
43 EYÜP SABRİ SUNGUR ALİ SMMM BD/2013/00205 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
44 FARUK ULUSOY AHMET SMMM BD/2013/00224 ✔ ✔ ✔
45 FATİH KARABELLİ CUMHUR YMM BD/2013/00338 ✔ ✔ ✔ ✔
46 FATİH VAR SATILMIŞ SMMM BD/2013/00265 ✔ ✔ ✔ ✔
47 FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR TEVFİK HAMİT YMM BD/2013/00270 ✔ ✔ ✔ ✔
48 FATMA ŞAHİNER MEHMET EMİN YMM BD/2013/00295 ✔ ✔ ✔ ✔
49 FETHİ ŞAHİN HOROZ MEHMET YMM BD/2013/00299 ✔ ✔ ✔ ✔
50 FİLİZ ABDULHAYOĞLU FUAT SMMM BD/2013/00230 ✔ ✔ ✔
51 FÜSUN NEŞE ALTAŞ ALİ NİYAZİ SMMM BD/2013/00335 ✔ ✔ ✔
52 GAMZE TÜRKİN AKSU OSMAN SMMM BD/2013/00285 ✔ ✔ ✔
53 GÖKHAN UYGUR N. ŞAHİN SMMM BD/2013/00302 ✔ ✔ ✔ ✔
54 GÜLDANE EGE OSMAN SMMM BD/2013/00287 ✔ ✔ ✔
55 GÜLDEREN GÜRCAN YAVUZ SMMM BD/2013/00275 ✔ ✔ ✔
56 GÜNGÖR ATAÇ MEHMET GALİP SMMM BD/2013/00317 ✔ ✔ ✔ ✔
57 HAKAN ŞİRİN HURŞİT SMMM BD/2013/00264 ✔ ✔ ✔
58 HAKAN ÜNAL ASLAN SMMM BD/2013/00217 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
59 HALİT ARSLAN HÜSEYİN YMM BD/2013/00278 ✔ ✔ ✔ ✔
60 HASAN LEZGİ HALİL İBRAHİM SMMM BD/2013/00218 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
61 HASAN ÖZ MEHMET YMM BD/2013/00308 ✔ ✔ ✔ ✔
62 HİKMET ŞENTÜRK ALİ OSMAN SMMM BD/2013/00208 ✔ ✔ ✔
63 HÜLYA ŞİMŞEK HALİT SMMM BD/2013/00291 ✔ ✔ ✔
64 HÜSEYİN DEMİR YUSUF YMM BD/2013/00329 ✔ ✔ ✔
65 HÜSEYİN DÜZGÜN HALİL YMM BD/2013/00296 ✔ ✔ ✔ ✔
66 HÜSEYİN SARIBUĞDAY HASAN YMM BD/2013/00238 ✔ ✔ ✔
67 İBRAHİM ARIKAN NAFİZ SMMM BD/2013/00263 ✔ ✔ ✔
68 İBRAHİM CURA MUSTAFA SMMM BD/2013/00248 ✔ ✔ ✔
69 İBRAHİM DEĞİRMENCİ ABİDİN YMM BD/2013/00343 ✔ ✔ ✔
70 İBRAHİM NEDİM KOÇVER MUSTAFA SMMM BD/2013/00223 ✔ ✔ ✔
71 İBRAHİM YANBAŞ OSMAN YMM BD/2013/00236 ✔ ✔ ✔
72 İHSAN AKAR YILDIRIM YMM BD/2013/00344 ✔ ✔ ✔
73 İLHAMİ YÜZER HANİFİ SMMM BD/2013/00242 ✔ ✔ ✔
74 İLKER ÇAĞCI KERAMETTİN YMM BD/2013/00336 ✔ ✔ ✔ ✔
75 İSMAİL BEKTAŞ ADİL YMM BD/2013/00228 ✔ ✔ ✔
76 İSMAİL HAKKI KARAKAYA HASAN YMM BD/2013/00340 ✔ ✔ ✔ ✔
77 İSMAİL ÖZGÜN MEHMET YMM BD/2013/00277 ✔ ✔ ✔ ✔
78 KADİR PANCAROĞLU AHMET SMMM BD/2013/00278 ✔ ✔ ✔ ✔
79 KADRİYE YILDIRIM HAMZA SMMM BD/2013/00226 ✔ ✔ ✔
80 KEMAL BAŞKAYA CEVAT YMM BD/2013/00261 ✔ ✔ ✔
81 KEMAL ÖZERDEM AHMET SMMM BD/2013/00339 ✔ ✔ ✔ ✔
82 LATİF YETİŞKİN GÜLPAŞA YMM BD/2013/00346 ✔ ✔ ✔ ✔
83 MAHİR ÖNÜRMEN RAMİZ YMM BD/2013/00300 ✔ ✔ ✔ ✔
84 MAHMUT ATLAR MEHMET VAHDETTİN YMM BD/2013/00306 ✔ ✔ ✔ ✔
85 MEHMET EMİN SARI DURMUŞ SMMM BD/2013/00233 ✔ ✔ ✔ ✔
86 MEHMET TEKİN ALPAY MEHMET EMİN YMM BD/2013/00323 ✔ ✔ ✔
87 MEHMET USLU İSMAİL SMMM BD/2013/00207 ✔ ✔ ✔
88 MEHMET YOLCU AHMET SMMM BD/2013/00201 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
89 MESUT ENGİN ALİ YMM BD/2013/00204 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
90 MESUT YİĞİT MAKSUT YMM BD/2013/00304 ✔ ✔ ✔ ✔
91 METİN AKDEMİR RAHMİ SMMM BD/2013/00274 ✔ ✔ ✔ ✔
92 METİN SERİNOĞLU MEHMET SMMM BD/2013/00334 ✔ ✔ ✔ ✔
93 MEVLÜT DEMİRAYAK HÜSNÜ SMMM BD/2013/00210 ✔ ✔ ✔
94 MSUTAFA BİLGE BAYKARA BEKİR SMMM BD/2013/00216 ✔ ✔ ✔
95 MUHARREM ALTUN ALİ SMMM BD/2013/00290 ✔ ✔ ✔ ✔
96 MUHTESİM GENCER HÜSEYİN SMMM BD/2013/00316 ✔ ✔ ✔ ✔
97 MURAT İSTANBULLUOĞLU DOĞAN SMMM BD/2013/00324 ✔ ✔ ✔ ✔
98 MURAT OSMAN BİNİCİ ALİ SMMM BD/2013/00241 ✔ ✔ ✔ ✔
99 MUSA EROL HİKMET SMMM BD/2013/00251 ✔ ✔ ✔ ✔
100 MUSTAFA BİLGENER İSMAİL HAKKI YMM BD/2013/00247 ✔ ✔ ✔
101 MUSTAFA BİLİCİ AHMET SMMM BD/2013/00359 ✔ ✔ ✔ ✔
102 MUSTAFA ÇAPAR HACI HASAN YMM BD/2013/00292 ✔ ✔ ✔
103 MUSTAFA KALAYCI KERİM YMM BD/2013/00280 ✔ ✔ ✔ ✔
104 MUZAFFER ERÇELİK OSMAN SMMM BD/2013/00347 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔ ✔
105 NACİ ERESER MEHMET YMM BD/2013/00325 ✔ ✔ ✔ ✔
106 NACİ KESKİN HASAN YMM BD/2013/00315 ✔ ✔ ✔ ✔
107 NİLGÜN KIZILDAĞ MUSTAFA SMMM BD/2013/00342 ✔ ✔ ✔ ✔
108 NURETTİN CANİKLİ ŞEVKET YMM BD/2013/00257 ✔ ✔ ✔ ✔
109 NURHAN SÖNMEZLER GÜNAYDIN SMMM BD/2013/00328 ✔ ✔ ✔
110 ONURKAN LARLAR DÜNDAR SMMM BD/2013/00219 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
111 ORHAN MADASLI NİYAZİ SMMM BD/2013/00321 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔ ✔
112 OSMAN BACANLI ŞÜKRÜ YMM BD/2013/00318 ✔ ✔ ✔ ✔
113 OSMAN DORUK İSMAİL SMMM BD/2013/00259 ✔ ✔ ✔ ✔
114 OYA AKDOĞANOĞLU AHMET SMMM BD/2013/00202 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
115 ÖZCAN AKSU SERVET SMMM BD/2013/00284 ✔ ✔ ✔
116 ÖZCAN AYDINOĞLU İSMAİL SMMM BD/2013/00235 ✔ ✔ ✔
117 ÖZCAN YENİÇERİ ENVER YMM BD/2013/00358 ✔ ✔ ✔ ✔
118 ÖZKAN KURTBOĞAN MAHMUT NURİ YMM BD/2013/00250 ✔ ✔ ✔
119 ÖZKAN ZEYREK MUHLİS SMMM BD/2013/00305 ✔ ✔ ✔ ✔
120 PAKİZE ÖLMEZOĞLU HAYDAR SMMM BD/2013/00227 ✔ ✔ ✔
121 RAHŞAN FÜSUN DOĞAN İLHAN SMMM BD/2013/00221 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
122 RAMAZAN AYDIN MEHMET SMMM BD/2013/00203 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
123 RAMAZAN CİHAN ABDULLAH YMM BD/2013/00332 ✔ ✔ ✔ ✔
124 RAŞİT UĞUR KAYLAN TURGAY YMM BD/2013/00211 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
125 RECEP ÖNEM BEKİR SMMM BD/2013/00301 ✔ ✔ ✔ ✔
126 RECEP ÖZER HİDAYET SMMM BD/2013/00311 ✔ ✔ ✔ ✔
127 RECEP RECAİ ÇİFTCİ HASAN SMMM BD/2013/00281 ✔ ✔ ✔ ✔
128 REMZİ ÖZCAN MURAT SMMM BD/2013/00276 ✔ ✔ ✔ ✔
129 RUHİ İLKAN RIZA SMMM BD/2013/00252 ✔ ✔ ✔ ✔
130 SABRİ KIYAK NİYAZİ SMMM BD/2013/00229 ✔ ✔ ✔
131 SABRİ ORTA MEHMET SMMM BD/2013/00307 ✔ ✔ ✔ ✔
132 SALİH DURMUŞ HASAN SMMM BD/2013/00206 ✔ ✔ ✔
133 SELAHATTİN ŞENLİLER ABBAS YMM BD/2013/00232 ✔ ✔ ✔
134 SELMAN UYSAL MUSTAFA SAİM SMMM BD/2013/00254 ✔ ✔ ✔
135 SONGÜL YILDIRIM ŞAHİSMAİL SMMM BD/2013/00220 DENGE ANKARA BDYMM A. Ş. ✔ ✔ ✔
136 ŞAKİR SÜLOĞLU HAMDİ SMMM BD/2013/00283 ✔ ✔ ✔ ✔
137 ŞUAYİP DOĞAN ERBAY SİNAN YMM BD/2013/00327 ✔ ✔ ✔ ✔
138 ŞÜKRÜ NAZİK OSMAN YMM BD/2013/00271 ✔ ✔ ✔ ✔
139 TAHİR ÇITAK OSMAN SMMM BD/2013/00234 ✔ ✔ ✔
140 TAYFUN KARAOK CABİR YMM BD/2013/00319 ✔ ✔ ✔
141 TAYYİP YAŞAR MUSATFA YMM BD/2013/00349 ✔ ✔ ✔ ✔
142 VEDAT DEMİRÖZ MEVLÜT YMM BD/2013/00266 ✔ ✔ ✔
143 VEDAT TERZİ LÜTFİ YMM BD/2013/00310 ✔ ✔ ✔ ✔
144 YAKUP KELİCİ YUSUF SMMM BD/2013/00354 ✔ ✔ ✔
145 YAŞAR BASKIN AHMET KEMAL YMM BD/2013/00320 ✔ ✔ ✔
146 YAŞAR KOÇ İBRAHİM SMMM BD/2013/00350 ADALYA ULUSLARARASI BDSMMM A. Ş. ✔ ✔ ✔ ✔
147 YAŞAR RAMAZAN FİDAN ÖMER SMMM BD/2013/00352 ✔ ✔ ✔
148 YAVUZ BAYLAN MAHMUT YMM BD/2013/00249 ✔ ✔ ✔ ✔
149 YEŞİM SELİMOĞLU ERTAN SMMM BD/2013/00355 ✔ ✔ ✔ ✔
150 YILDIZ GÜVEN GÜLAĞA SMMM BD/2013/00243 ✔ ✔ ✔ ✔
151 YILMAZ ÖZTÜRK MUSTAFA SMMM BD/2013/00312 ✔ ✔ ✔ ✔
152 YILMAZ TEMİZ ENVER SMMM BD/2013/00293 ✔ ✔ ✔ ✔
153 YUNUS ÇETİNKAYA YUSUF SMMM BD/2013/00246 ✔ ✔ ✔
154 YUSUF DURAN OCAK YAŞAR SMMM BD/2013/00231 ✔ ✔ ✔
155 YUSUF ZİYA AYDIN YILMAZ SMMM BD/2013/00269 ✔ ✔ ✔
156 ZEKAİ YAKUPOĞLU ALİ SMMM BD/2013/00330 ✔ ✔ ✔ ✔
157 ZEKERİYA ASLAN KEMAL YMM BD/2013/00273 ✔ ✔ ✔
158 ZEKERİYA PALA HACI MEMET SMMM BD/2013/00326 ✔ ✔ ✔ ✔
159 ZÜLEYHA TÜRKYILMAZOĞLU ALİ SMMM BD/2013/00272 ✔ ✔ ✔ ✔
BDSMMM: BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
BDYMM: BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
ayhan.gumuser
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 16.Nisan.2007
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 189
Gönderen: 08.Temmuz.2013 Saat 12:22 | Kayıtlı IP Alıntı ayhan.gumuser

eline sağlık doğa bey şimdi forum forum olmaya başladı...
Yukarı Dön Göster ayhan.gumuser's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: ayhan.gumuser
 
sezi.kalkanci
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 05.Ekim.2012
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 1
Gönderen: 08.Temmuz.2013 Saat 15:38 | Kayıtlı IP Alıntı sezi.kalkanci

Paylaşımlar için teşekkür ederiz Doğa Bey, forumun facebook
üzerinde de grubu vardır, ilgilenen üyelerimizin sosyal
platformda da yazılarımızı takip etmelerini rica ederiz.
Bağımsız Denetim TR / Audit International grubu.
Yukarı Dön Göster sezi.kalkanci's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: sezi.kalkanci
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 09.Temmuz.2013 Saat 09:29 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Kgk Geçiş Dönemi Eğitimleri Kurumsal Yönetim Soruları Ve Cevapları
1- Hangisi evrensel olarak kabul edilen kurumsal yönetim ilkelerinden birisi değildir.?
C: Yönetim Kurulu
2- Hangisi SPK tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinden birisi değildir.
C: Sorumluluk
... 3- SPK’nın açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde oy hakkı hangi bölümde açıklanmıştır.
C:Pay Sahipleri
4- ……………………; İşletmelerde stratejik yönetim ve yönlendirme ile ilgili olarak sorumlu üst yönetimin(söz sahipleri),bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde belirli nedenlerden ötürü kendilerini “hak sahibi” gören pay sahipleri ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerini kapsar. İşletmenin üst yönetiminin kontrol ve yönlendirilmesi ile ilgili konular üzerine yoğunlaşır. Tüm paydaş kesimler (pay sahipleri ve diğer paydaş guruplar) arasındaki çatışabilen çıkarları uyumlu hale getirmeye yönelik olarak geliştirilen mekanizmaların bütünü olarak tanımlanabilir
C:Kurumsal Yönetim
5- Hangisi kurumsal yönetimin teorik temellerini oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir.
C:Klasik teori
6- OECD tarafından; “kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır.” Şeklinde açıklanan temel kurumsal yönetim ilkesi hangisidir?
C: Sorumluluk
7- “Özel denetim, şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.” İfadesi SPK’nın açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde hangi bölümde yer alır?
C:Pay sahipleri
8- ………..; Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin dahil edildiği bir endekstir.
C:İMKB Kurumsal yönetim endeksi
9- Kurumsal yönetim derecelendirme sürecinde hangi bölümün ağırlığı (yüzde olarak) en çoktur?
C: Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
10- Kurumsal yönetim ilkeleri 2003 yılında ülkemizde hangi kurum tarafından açıklanmıştır?
C:SPK
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 10.Temmuz.2013 Saat 12:51 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

10 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

31.5.2012 günlü, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (8) SAYILI TARİFE’sine eklenen “XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=495


 

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 15.Temmuz.2013 Saat 12:41 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=454& amp;ct=f&action=displayfile&submenuheader=null&e xt=.pdf

Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı”nda temel olarak;
Kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri, önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı, imtiyazlı paylar, örtülü kazanç aktarımı yasağı, yöneticilerin elde ettikleri kazançların ihraççılara iadesi ile teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi ile teminat rehin ve ipoteklere ilişkin hükümlerin uygulanması sadece payları Ulusal Pazar, İkincil Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören ortaklıklar için öngörülmüştür.
• Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında yeni ilkeler getirilmiş, denetimden sorumlu komite de dahil olmak üzere kurulacak komitelere ilişkin hükümler ayrı ayrı düzenle...nmiştir.
• Önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde değerleme raporu istenilmesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayının aranmasında ve işlemlerin genel kurul onayına sunulmasında işlem sınırları yeniden düzenlenmiştir.
•İlişkili taraf işlemleri sürecinde uyulması gereken yükümlülükler detaylandırılarak, değerleme hizmeti verecek kuruluşların taşıması gereken şartlar belirlenmiştir.
• Ayrılma hakkı kullanımına ve ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilişkin detaylı düzenleme yapılmıştır.

 

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 22.Temmuz.2013 Saat 08:44 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

KURUL KARARI

— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fww w.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F07%2F20130722.htm&am p;main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013% 2F07%2F20130722.htm

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/2]

Toplantı Tarihi: 17/7/2013

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumumuza iletilen “intifa senetlerinin muhasebeleştirilmesi”, “ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi” ve “karşılıklı iştirak yatırımlarının muhasebeleştirilmesi” yazılarında yer verilen görüş ve değerlendirme taleplerine istinaden, Kurulumuz tarafından uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, 6102 sayılı TTK’nın 88 inci maddesi ile 660 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik görüşlerin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’teki şekilde kabul edilerek kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

EK - I

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA

YÖNELİK İLKE KARARI

Sayı : 2013-2

Konu : Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

İlişkili Standartlar : TFRS 3, TMS 8, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

I. Ön Bilgi

İşletme Birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardında düzenlenmiştir. TFRS 3’de işletme birleşmesi; “Bir edinen işletmenin, bir veya daha fazla işletmenin kontrolünü eline geçirdiği bir işlem veya başka bir olay. Kimi zaman “gerçek birleşmeler” veya “eşitlerin birleşmesi” şeklinde atfolunan işlemler de bu terimin bu TFRS’de kullanıldığı şekliyle işletme birleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bunun yanı sıra; TFRS 3’de ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri ise “Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren bir işletme birleşmesi, birleşen tüm teşebbüs ya da işletmelerin işletme birleşmesinin öncesinde ve sonrasında aynı kişi veya kişiler tarafından kontrol edildiği ve bu kontrolün geçici olmadığı bir işletme birleşmesidir.” şeklinde tanımlanmış olup TFRS 3’de bu birleşmelerin muhasebeleştirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca TFRS 3’ün 2 nci paragrafında ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin bu TFRS’nin kapsamı dışında olduğu belirtilmektedir. TFRS 3’ün bu konuya rehberlik sağlayan paragrafları bulunmakla birlikte burada yer alan hükümlerde de muhasebeleştirmeye yönelik bir belirleme yapılmamaktadır (TFRS 3’ün B1-B4 Paragrafları).

II. Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Konusunda TFRS Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, TFRS’lerde ortak kontrole tabi işletmelerin muhasebeleştirilmesine ilişkin özel bir hüküm bulunmadığı görülmektedir. Bu itibarla, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerine giren işletmelerin, “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standardının 10-12 nci paragraflarında yer verilen hiyerarşi çerçevesinde uygun bir muhasebe politikası seçmeleri gerekmektedir.

III. Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilme Esasları

Uygulamada görülen muhasebe politikalarına ilişkin farklılıkları gidermek amacıyla, söz konusu paragraflarda yer verilen hiyerarşiye uygun olarak aşağıdaki muhasebeleştirme esasları uygulanmalıdır.

(i) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemelidir,

(ii) Hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tablolar düzeltilmeli ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır,

(iii) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin finansal tablolara yansıtılmasında ana ortaklık açısından bakılması uygun olacağından, konsolidasyon işleminde grubun kontrolünü elinde bulunduran şirketin ortak kontrolde bulunan şirketlerin kontrolünü ele geçirdiği tarihte ve sonrasında TMS’ye göre finansal tablo düzenleniyormuş gibi finansal tablolar birleşme muhasebesi dahil TMS hükümlerine göre yeniden düzenlenmelidir,

(iv) Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif uyumsuzluğunu gidermek amacıyla özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi” hesabı kullanılmalıdır.

IV. Yürürlük ve Geçiş Hükümleri

Bu karar, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Belirtilen muhasebeleştirme esaslarından farklı uygulamaları bulunan işletmelerin belirtilen muhasebeleştirme esaslarını muhasebe politikası değişikliği olarak dikkate alması ve ilk yıllık finansal tablolarından itibaren gerekli düzeltmeleri yapması ve ara dönem raporlama yapma yükümlülüğü bulunan işletmelerin dipnotlarda konuya ilişkin bilgi vermeleri gerekmektedir.

EK - II

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA

YÖNELİK İLKE KARARI

Sayı : 2013-3

Konu : İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

İlişkili Standartlar : TMS 32

I. Ön Bilgi

Genel ilkeleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen intifa senetleri; sermaye payını temsil etmeyen, dolayısıyla pay sahipliği hakları sağlamayan ancak sahibine net kârdan pay alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma haklarını sağlayan kıymetli evraklardır. 6102 sayılı Kanunun 502 nci maddesine göre; şirket genel kurulu, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilmektedir.

Genel düzenlemenin yanı sıra, ayrıca 6102 sayılı Kanun’un 348 inci maddesinde “Kurucu İntifa Senetleri” ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:III 10 No’lu Tebliği’nde “Katılma İntifa Senetleri” özel olarak düzenlenmiş intifa senetleridir.

6102 sayılı Kanun’un “Kurucu Menfaatleri” başlıklı 348 inci maddesinde kurucu intifa senetlerine ilişkin düzenleme şu şekildedir; “Şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak kuruculara, para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalması sonucunu doğurabilecek bir menfaat tanınamaz. Bu hükme aykırı esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak, dağıtılabilir kârdan 519 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda biri intifa senetleri bağlamındakuruculara ödenir.” Aynı maddeye göre söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan anonim şirketler, pay senetlerini halka arz etmeden önce kurucu intifa senetlerini, herhangi bir bedel ödemeden iptal etmek zorundadırlar, aksi hâlde intifa senetleri kendiliğinden geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket, kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede öngörülen kâr paylarını almaktadırlar.

SPK’nın Seri:III 10 No’lu Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Tebliği’nin 4 üncü maddesinde katılma intifa senedi ihracı şu şekilde düzenlenmiştir; “ Ortaklıklar, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve bu Tebliğ'de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan KİS çıkarılabilir. KİS izahnamesi, satış gerçekleştiği takdirde, ortaklıkla KİS sahipleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğini kazanır. KİS, esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılabilir. KİS, nama yazılı veya hamiline olarak düzenlenebilir.”

II. İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Konusunda TFRS Hükümlerinin Değerlendirilmesi

TMS 32’de finansal varlık, finansal borç ve özkaynağa dayalı finansal araç tanımları yapılarak, “bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan sözleşme” şeklinde tanımlanan finansal araçların, borçlanma aracı veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler belirlenmektedir. Bu Standartta, finansal araçların, finansal varlık, finansal borç ve özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması hususu, ihraç eden (ihraçcı) açısından değerlendirilmektedir.

Söz konusu Standardın “Tanımlar” başlıklı 11 inci paragrafında finansal borç şu şekilde tanımlanmaktadır;

“Finansal borç: Aşağıdaki borçlardan herhangi biridir:

(a) (i) Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi için veya

(ii) Potansiyel olarak işletmenin aleyhine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan yükümlülük veya

(b) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve:

(i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya

(ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli bir nakit tutar ya da başka bir finansal varlık ile takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşme.”

Özkaynağa dayalı finansal araç tanımı ise TMS 32’de şu şekilde yapılmaktadır; “İşletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir payı/hakkı gösteren sözleşmedir.” Standardın 16 ncı paragrafında özkaynağa dayalı finansal araç olma ölçütü şu şekilde belirlenmektedir: “İhraççı, bir finansal aracın finansal borçtan ziyade özkaynağa dayalı finansal araç olup olmadığını belirlemek için 11 inci Paragrafta tanımları uyguladığında, araç sadece ve sadece aşağıdaki (a) ve (b) koşullarını taşıyorsa anılan araç özkaynağa dayalı finansal araçtır:

(a) Araç sözleşmeye dayalı aşağıdaki yükümlülükleri içermemektedir:

(i) Başka bir işletmeye nakit veya diğer bir finansal araç vermek veya

(ii) Potansiyel olarak ihraç edenin aleyhine olan koşullarda başka bir işletmeyle finansal varlık ya da finansal borç takası yapmak.

(b) Eğer aracın ödemesi ihraççının özkaynağına dayalı finansal aracıyla yapılacak ya da yapılabilecekse, bu:

(i) İhraççının özkaynağına dayalı finansal aracından değişken sayıda vermesine dair sözleşmeye dayalı yükümlülük içermeyen bir türev olmayan araç ya da

(ii) Yalnızca ihraççı tarafından, ihraççının belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli bir nakit tutar ya da başka bir finansal varlık ile takas edilmesi suretiyle ödenecek bir türev araçtır.”

İntifa senedi ihracıyla, ihraççının özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödeme yapması ya da finansal varlık veya borç takasına girmesi şeklinde bir yükümlülüğün doğmayacağı dikkate alındığında, intifa senetlerinin, finansal borç mu yoksa özkaynağa dayalı finansal araç mı olduğu değerlendirilirken, ihraççının bu tür bir finansal araç ihraç etmekle her iki tanımın (a)(i) bendinde belirtilen şekilde bir yükümlülük altına girip girmediğinin tespiti gerekecektir. Bu kapsamda ihraççının finansal borç ve özkaynağa dayalı finansal araç tanımlarının (a)(i) bendinde belirtilen bir yükümlülüğe girmemesi durumunda intifa senedi özkaynağa dayalı finansal araç, böyle bir yükümlülük altına girmesi durumunda ise finansal borç olarak sınıflandırılacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu yükümlülüğün ortaya çıkması bakımından, nakit veya başka bir finansal varlık verilmesinin ihraççının kontrolü dışındaki bir koşula bağlı olması bir farklılığa sebep olmamaktadır. Nakit veya başka bir finansal varlık, ihraççının kontrolü dışındaki bir koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak verilecek olsa dahi ihraççının bir yükümlülüğü ortaya çıkmakta ve dolayısıyla finansal araç finansal borç olarak sınıflandırılmaktadır. Bu husus TMS 32’nin 25 inci paragrafında düzenlenmekte ve söz konusu paragrafta bir finansal aracın, işletmenin gelecekte gerçekleşecek olan gelirleri, net kârı gibi, ihraççı ve hamilin kontrolü dışındaki bazı olayların olması veya olmaması durumunda, nakit veya başka bir finansal varlık verilmesini gerektiren durumlarda dahi, ihraççının, nakit ya da başka bir finansal varlık vermekten kaçınmak (veya bir finansal borç olacak şekilde ödemek) konusunda koşulsuz bir hakkının bulunmadığı ve bu nedenle bazı istisnai durumlar dışında söz konusu aracın ihraççının finansal borcu olduğu belirtilmektedir.

Sonuç olarak, TMS 32’ye göre ancak işletmenin nakit ya da başka bir finansal araç vermesi zorunlu kılınamıyorsa bir yükümlülük ortaya çıkmamaktadır.

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde, intifa senediyle sağlanan haklardan herhangi biri işletmeye nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü oluşturuyorsa intifa senedinin finansal borç olarak sınıflandırılması gerekecektir. İntifa senetlerine bağlı hakların bu tür bir yükümlülük oluşturmasına yönelik değerlendirmeler şu şekildedir:

1) Kârdan pay alma hakkı:Söz konusu hakkın nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü oluşturup oluşturmaması, bu hakkın kullanımının işletmenin takdirinde olmasına bağlıdır. TMS 32’nin 17 nci paragrafında özkaynağa dayalı finansal aracı elinde bulunduran (hamil), temettünün veya diğer özkaynak dağıtımlarının oransal bir payını alma hakkına sahip olsa bile, ihraççının bu tür dağıtımlarda bulunmak için sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğünün bulunmadığı; çünkü bu durumda diğer tarafa nakit ya da başka bir finansal araç vermesinin zorunlu kılınamayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla intifa senedi hamilinin kâr payı almasının, ihraççının bu yöndeki dağıtım kararına bağlı olması durumunda ihraççı açısından nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü doğmayacaktır. 6102 sayılı Kanun’un 348 inci maddesinde belirtilen “dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede öngörülen kâr paylarını alırlar” hükmünün söz konusu olduğu aksi durumda ise ihraççının nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü oluşmakta ve bu durumda intifa senedinin finansal borç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

2) Tasfiye bakiyesinden yararlanma hakkı: Standardın 15 inci paragrafında belirtildiği üzere tasfiye bakiyesinden yararlanma hakkına sahip olunması ancak tasfiyenin ortaya çıkmasının kesin ve işletmenin kontrolü dışında olması (sınırlı süreli işletme örneğinde olduğu gibi) ya da kesin olmamakla birlikte finansal araç hamilinin opsiyonuna bağlı olması durumlarında ihraççı açısından bir yükümlülük doğurmaktadır. Bu itibarla söz konusu durumlar mevcut olmadığında tasfiye bakiyesine katılma hakkı, ihraççı açısından nakit veya başka bir finansal varlık verilmesi yükümlülüğünü doğurmayacaktır.

3) Yeni pay alma hakkı:Yeni payların çıkarılması kararı işletmenin takdirinde olan bir karar olduğundan intifa senedine bağlı olarak sahip olunan yeni pay alma hakkı da işletmeyi nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü altına sokmamaktadır.

4) İntifa senedinin satım opsiyonuna sahip bir finansal araç olması: İntifa senetlerinin finansal borç olarak mı yoksa özkaynağa dayalı finansal araç olarak mı sunulacağının değerlendirilmesinde dikkate alınacak noktalardan birisi de bu araçların TMS 32’de yer alan satım opsiyonu bulunan finansal araçlar tanımını karşılayıp karşılamadığıdır. Ancak yapılacak bu değerlendirme intifa senedinin yukarıda belirtilen net kârdan pay alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma haklarından herhangi birinin nakit ya da başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü doğurmadığı durumda önem arz etmektedir. Çünkü söz konusu haklardan herhangi biri dolayısıyla işletmenin nakit ya da başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü doğması durumunda intifa senedi satım opsiyonuna sahip bir finansal araç olduğuna bakılmaksızın finansal borç olarak sınıflandırılacaktır. Bununla birlikte yukarıdaki haklardan dolayı işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü doğurmayan bir intifa senedinin ayrıca satım opsiyonuna sahip bir finansal araç olması durumunda, ilgili intifa senedi satım opsiyonuna ilişkin Standart hükümlerine bağlı olarak finansal borç veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılabilecektir.

TMS 32’de satım opsiyonuna sahip finansal araç; “Finansal araç hamiline, nakit veya başka bir finansal varlık karşılığında opsiyonu veren tarafa söz konusu finansal aracı geri satma hakkı veren ya da gelecekte belirsiz bir olayın meydana gelmesi, finansal araç hamilinin ölmesi veya emekli olması halinde otomatik olarak opsiyonu veren tarafa iade edilen bir finansal araçtır” şeklinde tanımlanmaktadır. Hamilin satım opsiyonuna sahip finansal aracı ihraççıya nakit ya da başka bir finansal varlık karşılığı satma hakkı bulunduğundan, başka bir ifadeyle bu tür bir finansal araç ihraççıyı kendi kontrolü dışında gerçekleşecek bir olaya bağlı olarak nakit ve başka bir finansal varlık verme yükümlülüğüne soktuğundan TMS 32’nin 18 inci paragrafı uyarınca satım opsiyonu bulunan finansal araçların finansal borç olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, TMS 32’nin 16A ve 16B paragraflarında finansal borç tanımına istisna olarak, bu tür bir yükümlülük içeren satım opsiyonu bulunan finansal araçların, aşağıda belirtilen özelliklerin tamamını taşıması durumunda özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılacakları hüküm altına alınmıştır:

“16A. Satım opsiyonu bulunan bir finansal araç, opsiyonun kullanılması durumunda, opsiyonu veren taraf açısından söz konusu finansal aracın nakit ödeme yapılması ya da diğer bir finansal varlık verilmesi suretiyle geri satın alımına ya da itfasına ilişkin sözleşmeye dayalı bir yükümlülük içerir. Finansal borç tanımına istisna olarak, bu tür bir yükümlülük içeren finansal araç, aşağıda belirtilen özelliklerin tamamını taşıması durumunda özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılır:

(a) İşletmenin tasfiyesi durumunda, hamiline, işletmenin net varlıklarından oransal bir pay alma hakkı vermesi. İşletmenin net varlıkları, varlıklar üzerindeki diğer tüm alacak haklarının düşülmesinden sonra kalan varlıklardır. Oransal bir pay;

(i) Tasfiye durumundaki işletmenin net varlıklarının eşit tutarlardan oluşan parçalara bölünmesi suretiyle ve

(ii) Finansal araç hamillerinin elindeki parça sayısı ile söz konusu tutarın çarpılması suretiyle belirlenir.

(b) Diğer tüm finansal araç sınıflarından sonra gelen bir sınıf içinde yer alan finansal araç olması. Finansal aracın bu tür bir sınıfta yer alması için:

i) Tasfiye durumunda, işletmenin varlıklarına ilişkin olarak diğer alacak hakları içerisinde bir önceliğinin bulunmaması ve

(ii) Diğer tüm finansal araç sınıflarından sonra gelen bir sınıf içinde yer almadan önce bir başka finansal araca dönüştürülme zorunluluğunun bulunmaması gerekir.

(c) Diğer tüm finansal araç sınıflarından sonra gelen bir sınıf içinde yer alan bütün finansal araçların benzer özellikler taşıması. Örneğin, hepsinin satım opsiyonu bulunmalı ve geri satın alım veya itfa fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan formüller veya benzeri yöntemler o sınıftaki diğer tüm finansal araçlar için aynı olmalıdır.

(d) Opsiyonu veren tarafa nakit ödeme yapılması veya diğer bir finansal varlık verilmesi suretiyle geri satın alım ya da itfa yükümlülüğü getiren sözleşmeye dayalı yükümlülükten ayrı olarak, finansal aracın, diğer işletmeye nakit veya başka bir finansal varlık verilmesine ya da potansiyel olarak işletmenin aleyhine olabilecek şartlarda bir başka işletme ile finansal varlık ya da borçların değiştirilmesine ilişkin herhangi bir sözleşmeye dayalı yükümlülük içermemesi ve söz konusu finansal aracın, finansal borç tanımı altındaki (b) bendinde belirtilen işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçları ile ifa edilebilecek bir sözleşme niteliğinde olmaması.

(e) Finansal aracın ömrü boyunca söz konusu araca ilişkin toplam beklenen nakit akışlarının, önemli ölçüde, kâr veya zarara, muhasebeleştirilmiş net varlıklardaki değişime veya finansal aracın ömrü boyunca muhasebeleştirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın net işletme varlıklarının gerçeğe uygun değerlerindeki değişime bağlı olması (finansal araca ilişkin herhangi bir etki hariç olmak üzere).

16B. Bir finansal aracın özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması için, yukarıdaki özellikleri taşımasına ek olarak, ihraççı işletmenin aşağıdaki şartları haiz bir başka finansal aracının ya da sözleşmesinin bulunmaması gerekir:

(a) Toplam nakit akışlarının önemli ölçüde kâr veya zarara, muhasebeleştirilmiş net varlıklardaki değişime veya muhasebeleştirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın net işletme varlıklarının gerçeğe uygun değerlerindeki değişime bağlı olan (bu tür bir finansal araca veya sözleşmeye ilişkin herhangi bir etki hariç olmak üzere) ve

(b) Opsiyonu kullanma hakkına sahip tarafa yönelik kalan getiriyi önemli ölçüde sınırlayan ya da sabitleyen bir etkiye sahip olan.”

III. Sonuç

İntifa senedinin satım opsiyonuna sahip bir finansal araç olmaması durumunda, intifa senedinin finansal borç mu yoksa özkaynağa dayalı finansal araç mı olduğu değerlendirilirken net kârdan pay alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma haklarının işletme açısından nakit ya da başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü doğurup doğurmadığına bakılmalıdır. Bu haklardan herhangi birinin ihraççıyı bu tür bir yükümlülüğe sokması durumunda intifa senedi finansal borç olarak muhasebeleştirilmelidir. Bu durumda TFRS’lerde finansal borcun ölçümüne ilişkin hükümleri dikkate alınarak ölçümü yapılmalıdır. Bu tür haklardan herhangi birinin işletmeyi böyle bir yükümlülük altına sokmadığı durumda intifa senedi özkaynağa dayalı finansal araç olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda varsa ihraççı tarafından alınan bedel doğrudan özkaynaklara eklenecek ve özkaynağa dayalı finansal aracın gerçeğe uygun değerindeki değişimler finansal tablolarda muhasebeleştirilmeyecektir.

Bununla birlikte, intifa senedine bağlı yukarıda belirtilen hakların işletmeye nakit veya başka bir finansal varlık verme yükümlülüğü oluşturmadığı ancak intifa senedinin satım opsiyonu bulunan bir finansal araç olduğu durumda bu senedin finansal borç olarak mı yoksa özkaynağa dayalı finansal araç olarak mı sunulacağının değerlendirilmesinde TMS 32’nin satım opsiyonu bulunan finansal araçlara ilişkin hükümlerinin de ayrıca dikkate alınması gerekecektir.

IV. Yürürlük ve Geçiş Hükümleri

Bu karar, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Belirtilen muhasebeleştirme esaslarından farklı uygulamaları bulunan işletmelerin belirtilen muhasebeleştirme esaslarını muhasebe politikası değişikliği olarak dikkate alması ve ilk yıllık finansal tablolarından itibaren gerekli düzeltmeleri yapması ve ara dönem raporlama yapma yükümlülüğü bulunan işletmelerin dipnotlarda konuya ilişkin bilgi vermeleri gerekmektedir.

EK - III

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA

YÖNELİK İLKE KARARI

Sayı : 2013-4

Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39

I. Ön Bilgi

Karşılıklı iştirak ilişkisi, bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu durumda, aslında iştirakin sahip olduğu mal varlığı içerisinde yatırım yapan işletmenin kendi hisseleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla karşılıklı iştirak ilişkisinin varlığında, işletmenin kendi hisselerini edinmesine benzer bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

TMS’de karşılıklı iştirak konusuyla ilgili ayrıntılı bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konuda sadece, TMS 32 Finansal Araçlar Sunum Standardının 33’üncü paragrafında ‘işletmenin geri satın alınan kendi hisseleri’ başlığı altında tam konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklar tarafından ana ortaklığın hisselerinin edimini düzenleyen hüküm bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme şu şekildedir: “işletmenin, özkaynağına dayalı finansal araçlarını yeniden edinmesi durumunda, bu araçlar (“işletmenin geri satın alınan kendi hisseleri”) özkaynaktan düşülür. İşletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı kar veya zarara herhangi bir kazanç ya da kayıp yansıtılmaz. Bunun gibi, işletmenin geri satın alınan kendi hisseleri, işletme tarafından ya da konsolide edilmiş şirketler grubunun diğer üyeleri tarafından geri alınabilir ya da elde tutulabilir. Alınan ya da ödenen tutarlar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir.”

Dolayısıyla, karşılıklı iştirak ilişkisinin finansal raporlara yansıtılmasında ilgili diğer standart hükümlerinin de göz önünde bulundurularak bu paragrafta yer alan hükümler temel alınmak suretiyle konunun incelenmesi gerekmektedir.

II. Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilme Esasları

Başka işletmelerin ortaklık hakkı veren finansal araçlarına yapılan yatırımlar TMS’de, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet politikalarının belirlenmesi kararlarına katılma düzeyine göre bağlı ortaklık, iş ortaklığı, iştirak ve finansal varlık yatırımları şeklinde sınıflandırılarak incelenmektedir. Bu kapsamda TMS içinde her bir yatırım sınıfını konu edinen ayrı Standartlar bulunmakta ve bu Standartlarda her bir yatırım sınıfının muhasebeleştirilmesinde farklı uygulamalar öngörülmektedir. Söz konusu Standartlar uyarınca bağlı ortaklık yatırımları tam konsolidasyon yöntemi uygulanarak, iştirak ve iş ortaklıkları yatırımları özkaynak yöntemi uygulanarak, özkaynağa dayalı finansal varlık yatırımları ise gerçeğe uygun değerleri üzerinden yatırımcı işletmenin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.

Bu itibarla, TMS çerçevesinde karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusunun, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak aşağıda belirtilen durumlar için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir:

(a) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması.

(b) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması.

(c) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması.

(a) Bağlı Ortaklığın Ana Ortaklığın Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarına Sahip Olması

Bağlı ortaklığın işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olduğu durumlarda yapılacak muhasebeleştirme işlemleri TMS 32’nin “İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri” başlıklı 33 ve 34 üncü Paragrafları ile UR36 Parafında ele alınmıştır. Bu kapsamda bağlı ortaklık tarafından işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının geri satın alınması durumunda bu araçlara ilişkin tutarlar konsolidasyon sırasında, varsa kontrol gücü olmayan paylara isabet eden tutarlar da dahil olmak üzere, tamamıyla elimine edilecek, karşılığında da özkaynak tutarı azaltılacaktır. Ayrıca söz konusu araçların alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı kâr veya zarara herhangi bir kazanç veya kayıp yansıtılmayacaktır.

(b) İştirakin veya İş ortaklığının Yatırımcı İşletmenin Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarına Sahip Olması

Yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkinliğe sahip olduğu veya müşterek kontrole sahip olduğu işletmenin iş ortaklığı niteliğinde olduğu durumlarda, bu yatırımlarını özkaynak yöntemi kullanmak suretiyle konsolide edecektir.

Özkaynak yöntemi, başka işletmelerin finansal ve faaliyet politikalarını çeşitli düzeylerde etkileme gücüne erişildiğinde gereklilik arz eden finansal tablo konsolidasyonu gerçekleştirilirken kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmenin net varlıklarından kendisine düşen payı finansal durum tablosunda (bilançoda) tek bir kalem olarak, dönem net karından ve dönem kapsamlı gelirinden düşen payı da kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna birer kalem olarak yansıtarak kendi finansal tablolarıyla yatırım yaptığı işletmenin finansal tablolarını birleştirmektedir.

Bu çerçevede, özkaynak yönteminin uygulanması sırasında öngörülen işlemler bağlı ortaklık edinimine ilişkin muhasebeleştirme işlemleri ve TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardında öngörülen konsolidasyon işlemlerine benzerlik göstermektedir. Nihayetinde her iki yöntemin de finansal tablolara olan etkisi aynı olmaktadır, her iki yöntem sadece, finansal tablolarda verilen bilginin ayrıntısı bakımından farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda özkaynak yöntemini konu edinen TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklarındaki Yatırımlar Standardında özkaynakyönteminin uygulanması için öngörülen işlemlerinin bir çoğunun TFRS 10’da tanımlanan (tam) konsolidasyon işlemleri ile benzerlik taşıdığı ifade edilmiştir (TMS 28, Paragraf 26).

Bu doğrultuda iştirak veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olduğu durumda, işletmenin iştirakin veya iş ortaklığının sahip olduğu bu finansal araçlardaki payı, işletmenin kendi hisselerini edinimine benzer şekilde değerlendirilerek konsolidasyon sırasında elimine edilecektir. Bu kapsamda, iştirak veya iş ortaklığının, yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçları için finansal tablolarına yansıtmış olduğu tutardan yatırımcı işletmenin payına düşen kısım elimine edilecek ve karşılığında da özkaynak tutarı azaltılacaktır.

Konuya diğer bir açıdan bakıldığında; karşılıklı iştirak durumunda eliminasyon yapılmadığı takdirde yatırımcı işletmenin varlıklarında yer alan ve iştirak ettiği işletmenin varlıklarını temsil eden iştirak veya iş ortaklığı kaleminin içerisinde kendi payları da bulunacaktır. Bu nedenle kendi hisselerini temsil eden bir varlık unsurunu bilançosuna taşımış olacaktır. Dolayısıyla bu durum işletmenin kendi hisselerini edinmesine benzer bir hususu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla belirtildiği üzere böyle bir durumda işletmenin, TMS 32 paragraf 33 hükümlerine göre kâr veya zarar hesabı kullanmadan, finansal tablolarındaki iştirak veya iş ortaklığı kaleminde karşılıklı iştirak ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan kendi finansal araçlarına ilişkin tutarları, karşılığında özkaynaklar tutarını azaltmak suretiyle elimine etmesi gerekmektedir.

Bu görüş, iki işletmenin de özkaynak yöntemini kullandığı veya diğer işletmenin yatırımını finansal araç olarak muhasebeleştirdiği her iki durumda da geçerli olacaktır.

Örneğin A İşletmesinin B İşletmesinin paylarının %30’una sahip olduğu bir durumda B İşletmesi de A İşletmesinin 10.000 adet payının %25’ini 250.000 PB’ye satın almıştır. Böyle bir durumda hem B İşletmesi A İşletmesinin, hem de A İşletmesi B İşletmesinin iştiraki (her iki durumda da önemli etkinin var olduğu varsayımıyla) niteliğindedir. A İşletmesinin B İşletmesindeki yatırımının karşılıklı iştirak ilişkisinin doğduğu tarihteki defter değeri  150.000 PB’dir.

Olaya A İşletmesi açısından bakıldığında; A İşletmesi 150.000 PB değerindeki iştirak yatırımının değerini, B İşletmesinin, elinde bulundurduğu A İşletmesi hisseleri için finansal tablolarına yansıtmış olduğu tutar (250.000 PB) ile B İşletmesine iştirak oranının (%30) çarpımı sonucu bulunan tutar (75.000 PB) kadar azaltacaktır.

Olaya B İşletmesi açısından bakıldığında; B İşletmesi 250.000 PB tutarındaki iştirak yatırımının değerini, A İşletmesinin, elinde bulundurduğu B İşletmesi hisseleri için finansal tablolarına yansıtmış olduğu tutar (150.000 PB) ile A İşletmesine iştirak oranının (%25) çarpılması sonucu bulunan tutar (37.500 PB) kadar azaltacaktır.

Bu örnekte A İşletmesi B İşletmesinin iştiraki niteliğinde olmasa da, başka bir ifadeyle B İşletmesi A İşletmesindeki yatırımını finansal araç olarak TMS 39 veya TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirse bile A İşletmesinin iştirak yatırımında elimine edeceği tutar aynı olacaktır. Bu durumda B İşletmesi ise karşılıklı iştirak yatırımını (d) bendinde yapılan açıklama çerçevesinde değerlendirecektir.

Ayrıca karşılıklı iştirak ilişkisinin doğduğu tarihten sonra özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilecek toplam iştirak veya iş ortaklığı kâr (veya zarar) tutarı tespit edilirken şu hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

İki işletmenin de özkaynak yöntemini kullanması durumunda; işletmeler karşılıklı olarak birbirlerinin kârlarını (veya zararlarını) kendi iştirak payları oranında gelir olarak kaydedecektir. Bu nedenle karşı tarafın kârı içerisinde işletmenin kendi kârının da bir kısmı yer almış olacaktır. Bu durum ise hem varlıklar hem de gelirlerde mükerrerliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Böyle bir durumun engellenmesi amacıyla işletmelerin her birinin, iştirakin veya iş ortaklığının elde ettiği kârdan, iştirakin veya iş ortaklığının da özkaynak yöntemini uygulaması sonucunda finansal tablolarına yansıtmış olduğu kendi kârını düşmesi ve bulunan bu tutardan kendi payına düşen kısmı gelir olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.

Örneğin yukarıda örnekte dönem sonunda A İşletmesinin kârının (B İşletmesinin kârları dahil edilmeden) 10.000 PB, B İşletmesinin kârının ise 12.000 PB olduğu düşünülürse, A İşletmesinin B İşletmesindeki yatırımı ile ilgili olarak muhasebeleştireceği kâr tutarı, B İşletmesinin 12.000 PB tutarındaki kârından, kendi kârının B İşletmesi tarafından finansal tablolarına yansıtılan kısmı (10.000 PB * % 25 = 2.500 PB) düşüldükten sonra bulunan tutar (9.500 PB) ile B İşletmesine iştirak oranının (%30) çarpımı sonucu bulunan tutar (2.850 PB) kadar olacaktır.

Diğer işletmenin yatırımını finansal araç olarak muhasebeleştirdiği durumda ise özkaynak yöntemi uygulayan işletmenin, karşı tarafın elde bulundurduğu yatırım dolayısıyla finansal tablolarına yansıtmış olduğu kâr (veya zarar) tutarını iştirakin veya iş ortaklığının elde ettiği kârdan düşmesi ve bulunan bu tutardan kendi payına düşen kısmı gelir olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.

(c) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması

İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumunda, işletme bu hisseleri finansal varlık olarak sınıflayacak ve finansal araçlara ilişkin Standartlar çerçevesinde ölçümünü yapacaktır. Bu durumda herhangi bir konsolidasyon işlemi söz konusu olmayacaktır. Diğer alternatiflerde belirtilen durumlardan farklı olarak buradaki amaç işletmenin faaliyetlerini etkileme değil hisselerin elde bulundurulması yoluyla kazanç elde etmektir. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisinin finansal tablolara bir etkisi söz konusu değildir ve karşılıklı iştirak halinin muhasebeleştirmeye bir etkisi olmayacaktır.

III. Yürürlük ve Geçiş Hükümleri

Bu karar, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Belirtilen muhasebeleştirme esaslarından farklı uygulamaları bulunan işletmelerin belirtilen muhasebeleştirme esaslarını muhasebe politikası değişikliği olarak dikkate alması ve ilk yıllık finansal tablolarından itibaren gerekli düzeltmeleri yapması ve ara dönem raporlama yapma yükümlülüğü bulunan işletmelerin dipnotlarda konuya ilişkin bilgi vermeleri gerekmektedir.

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 22.Temmuz.2013 Saat 11:03 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Bağımsız Denetim Ya da Diğer Alanlarda Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora Sonrası Araştırma Yapmak İsteyenler İçin Burs Duyurusu;

http://www.fulbright.org.tr/
Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2013

... Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu tarafından, 2014-2015 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma bursu sağlanacaktır.
Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Green Card sahibi olanlar ile Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.)

2. Başvuru tarihinde en az üç yıllık doktor ünvanına sahip olmak.

3.Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya, eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek.

4. Bir proje tasarlamış olma zorunluluğu vardır. Projenin, Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile desteklenebilmesi için, Türkiye’ye katkıda bulunacak akademik bir çalışma olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun araştırma ortamının ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunun belirlenmesi gereklidir.

5. Başvuru döneminde, ABD’de ikamet eden ya da başvuru sonrasında ABD’de ikamet etmek üzere gidecek olan kişiler bursa başvuramazlar.
http://www.fulbright.org.tr/
6. Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, en az 3 en fazla 12 aya kadar olan bir süre ile verilir. Bursun ne kadar süre ile verileceğine karar verilirken sunulan projenin ihtiyacı ve programın finansal durumu göz önüne alınacaktır.

7. Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursları için her alandan başvuru kabul edilmektedir. Yalnız Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Hemşirelik ve Psikoloji dallarında klinik araştırma niteliğindeki projelerin desteklenmesi mümkün olamamaktadır. Tıp doktorları uzmanlıklarını bitirdikten üç yıl sonra bursa başvurabilirler.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu hakkında detaylı bilgi, online başvuru formu ile başvuru belgelerine www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilir, sorularınız olduğu takdirde her zaman advising@fulbright.org.tr adresine yazabilirsiniz
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 24.Temmuz.2013 Saat 16:51 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Genel Kurullar, Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile gelen yenilikler de dikkate alınarak, halka açık ortaklıklar için “Genel Kurullar, Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğ Taslağı” hazırlanmış ve Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Taslakta temel olarak;

... 1)Halka açık ortaklıkların genel kurullarına, genel kurula çağrıya ve genel kurul gündemlerine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kanununa eklenen yeni hükümler dikkate alınarak Tebliğ ile düzenlenmektedir.

2)Azlığın genel kurul gündemine karar taslağı ekletme hakkını kullanmasına ilişkin uygulama esasları belirlenmektedir. Azlığın karar taslağı ekletme hakkı, yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçinin seçimi dâhil olmak üzere tüm gündem maddeleri ve gündeme eklenmesi talep edilen diğer konular için getirilmektedir.

3)Halka açık ortaklıklar tarafından gündem ile birlikte ilgili gündem maddesine ilişkin karar taslaklarının da ilanı yükümlülüğü getirmekte olup, yönetim kurulunun karar taslağının yazılması için gerekli bilgi ve belgeye sahip olmaması durumunda, gerekçesinin açıklanması kaydıyla, karar taslağının gündem ile ilan edilememesine ilişkin istisnalar düzenlenmektedir.

4)Çağrı yoluyla vekâlet toplanması düzenlenmesinin kapsamı genel kurul gündeminde yer alan tüm hususları içerecek şekilde genişletilmekte ve Kurul’a başvuru zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu amaçla yapılacak ilanlarda kullanılacak bilgi formları ile ilan ve reklamlardan doğacak sorumluluk esasları belirlenmektedir.

5)Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından çağrı yoluyla vekâlet toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kurulunun da temsilci vasıtasıyla çağrı yoluyla vekâlet toplayabilmesine imkan sağlanmaktadır.

6)Elektronik genel kurulların yürütülmesi ve elektronik ortamda vekâlet verilmesinin uygulama esasları belirlenmektedir.

7)Tevdi eden temsilciliği, çağrı yoluyla vekâlet toplayan vekil ile tevdi eden temsilcilerinin bildirim yükümlülükleri ve bu bildirimin usul ve esasları belirlenmektedir.

8)Fiziki genel kurullarda yazılı olarak oy kullanma zorunluluğu azlık talebi ve vekâletle çağrı toplanması durumlarıyla sınırlanmaktadır.

9)Halka açık ortaklıkların genel kurullar için hazırlanan iç yönergelerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yer verilmesi gereken hususlar belirlenmektedir.

İlgili taraflar söz konusu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 23.08.2013 tarihine kadar ofdvekalet@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=938&ext=.pdf&submenuheader=null
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 26.Temmuz.2013 Saat 13:18 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulması süreci kapsamında Bağımsız Denetim Standartlarının (BDS) Genel İlke ve Sorumlulukları düzenleyen bölümleri (BDS 200'ler) kamu oyu görüşüne açılmıştır. 8 adet standart taslağına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDSbilginotu.pdf

Yayımlanan BDS 200-299 standart taslaklarıyla ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar görüş ve
önerilerini ilgili paragraflara referans vererek DenetimStandartlari@kgk.gov.tr adresine mail atabilir.
...
Yayımlanan standart taslaklarına http://www.kgk.gov.tr/content_detail-315-683-bagimsizdenetim-
standartlari-taslaklari.html adresinden, taslakların orijinal İngilizce metinlerine,
aşağıda standart isimleri yanında verilen adreslerden ulaşılabilir.
BDS 200 - Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız
Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A009%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20200.pdf)
BDS 210 - Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A010%202012%20IAASB%2
0Handbook%20ISA%20210.pdf
BDS 220 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A011%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20220.pdf)
BDS 230 - Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A012%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20230.pdf)
BDS 240 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin
Sorumlulukları
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A013%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20240.pdf)
BDS 250 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A014%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20250.pdf)
BDS 260 - Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A015%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20260.pdf)BDS 265 - İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara Ve Yönetime
Bildirilmesi
(http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A016%202012%20IAASB%
20Handbook%20ISA%20265.pdf)
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 26.Temmuz.2013 Saat 13:20 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Taslaklara Ulaşılabilecek Linkler Toplu Halde,

 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_200.pdf

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ
DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA
UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ


http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_210.pdf
BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE
ANLAŞMAYA VARILMASI
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_220.pdf
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE
KALİTE KONTROL
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_200.pdf
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ
DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA
UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_230.pdf
BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ
BELGELENDİRİLMESİ

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS%20240-site.pdf
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_250.pdf
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE
İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_200.pdf
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ
DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA
UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_260.pdf
ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA
KURULACAK İLETİŞİM
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_265.pdf

İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN
SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 29.Temmuz.2013 Saat 08:56 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa),(bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.“cc) Yetkili merciler: Sigortacılık, bankacılık ve sermaye piyasaları ile diğer finansal sektörlerin gözetim ve denetimine yetkili yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoritelerini, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanın önlenmesi ile ilgili kuruluşları ve adli makamları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi paylaşımı ve işbirliği

MADDE 32 –(1) Müsteşarlık, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinliğin sağlanabilmesi ve sınır ötesi faaliyetler ile sistemik risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki muadil gözetim ve denetim otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, ortak denetim ve bilgi paylaşımına ilişkin anlaşmalara taraf olabilir, uygun bir şekilde talep edilmesi kaydıyla bilgi alışverişinde bulunabilir, ortak denetim forumları oluşturabilir ve uluslararası denetim forumlarına katılabilir. Bilgi paylaşımının kapsamı sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta gruplarını içerir. Bir sigorta grubunda yer alan, ancak sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi olmayan şirketlere ilişkin bilgi paylaşımı, söz konusu şirketlerin grup içindeki sigorta, reasürans veya emeklilik şirketleriyle gerçekleştirdikleri iş ve işlemleri kapsar.

(2) Müsteşarlık, bilgi gizliliğinin sağlanması kaydıyla, bilginin düzenleme ve denetime ilişkin geçerli bir amaç ve haklı bir menfaat kapsamında talep edilmesi ve kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır; talep edilen bilgilerin kısa süre içinde ve yeterli düzeyde paylaşılmasını sağlar. Müsteşarlık, yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoriteleri ile uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini münferit olarak değerlendirebilir.

(3) Müsteşarlığın bilgi paylaşımına esas teşkil edecek amaçlar aşağıdaki konularla sınırlıdır;

a) Ruhsat talepleri,
b) Yönetim ve kişilerin uygunluğu,

c) Gözetim ve denetim faaliyetleri (iç denetim dahil),

ç) Önlem alma ve yaptırım uygulamaları (idari ve adli yaptırımlar),

d) Faaliyetin durdurulması, ruhsat iptali, tasfiye veya iflas,

e) Yanlış sigorta uygulamaları, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi,

f) Grup içi işlemler,

g) Mali bünyeye ilişkin diğer hususlar.

(4) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen bilgiyi diğer yetkili merciler ile gözetim ve denetim otoriteleri ile paylaşabilmek veya talep edilme amacı dışında kullanabilmek ya da elde edilen bilgileri kullanarak şirket hakkında işlem yapabilmek için bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesinin onayını alır.

(5) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen gizli bilgilerin yetkili mercilerle paylaşılmasının gerekli olduğu durumlarda, gizliliğe ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve bilginin elde edilme amacına uygun olarak

“y) Sigorta grubu: En az iki şirketten oluşan ve bunlardan en az birinin sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi olduğu, diğerinin ise söz konusu sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi üzerinde önemli etkinliğe sahip olduğu şirketler grubunu,”

“aa) Denetim forumu: Sigorta gruplarının ve içinde yer aldıkları finansal holdinglerin gözetim ve denetiminde etkinliğin sağlanması amacıyla ilgili sigorta gruplarının gözetim ve denetimine yetkili yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoritelerinin katılımı ile oluşturulan bilgi paylaşımı ve iletişim platformunu,”
“bb) Grup içi işlemler: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak aynı grup içinde yer alan şirketler ve diğer kuruluşlar ile bunlara kontrol veya iştirak ilişkisiyle bağlı olan diğer gerçek veya tüzel kişilerle gerçekleştirdikleri işlemleri,”

“cc) Yetkili merciler: Sigortacılık, bankacılık ve sermaye piyasaları ile diğer finansal sektörlerin gözetim ve denetimine yetkili yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoritelerini, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanın önlenmesi ile ilgili kuruluşları ve adli makamları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi paylaşımı ve işbirliği

MADDE 32 –(1) Müsteşarlık, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinliğin sağlanabilmesi ve sınır ötesi faaliyetler ile sistemik risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki muadil gözetim ve denetim otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, ortak denetim ve bilgi paylaşımına ilişkin anlaşmalara taraf olabilir, uygun bir şekilde talep edilmesi kaydıyla bilgi alışverişinde bulunabilir, ortak denetim forumları oluşturabilir ve uluslararası denetim forumlarına katılabilir. Bilgi paylaşımının kapsamı sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta gruplarını içerir. Bir sigorta grubunda yer alan, ancak sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi olmayan şirketlere ilişkin bilgi paylaşımı, söz konusu şirketlerin grup içindeki sigorta, reasürans veya emeklilik şirketleriyle gerçekleştirdikleri iş ve işlemleri kapsar

“bb) Grup içi işlemler: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak aynı grup içinde yer alan şirketler ve diğer kuruluşlar ile bunlara kontrol veya iştirak ilişkisiyle bağlı olan diğer gerçek veya tüzel kişilerle gerçekleştirdikleri işlemleri,”
(2) Müsteşarlık, bilgi gizliliğinin sağlanması kaydıyla, bilginin düzenleme ve denetime ilişkin geçerli bir amaç ve haklı bir menfaat kapsamında talep edilmesi ve kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır; talep edilen bilgilerin kısa süre içinde ve yeterli düzeyde paylaşılmasını sağlar. Müsteşarlık, yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoriteleri ile uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini münferit olarak değerlendirebilir.

(3) Müsteşarlığın bilgi paylaşımına esas teşkil edecek amaçlar aşağıdaki konularla sınırlıdır;

a) Ruhsat talepleri,

b) Yönetim ve kişilerin uygunluğu,

c) Gözetim ve denetim faaliyetleri (iç denetim dahil),

ç) Önlem alma ve yaptırım uygulamaları (idari ve adli yaptırımlar),

d) Faaliyetin durdurulması, ruhsat iptali, tasfiye veya iflas,

e) Yanlış sigorta uygulamaları, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi,
f) Grup içi işlemler,

g) Mali bünyeye ilişkin diğer hususlar.

(4) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen bilgiyi diğer yetkili merciler ile gözetim ve denetim otoriteleri ile paylaşabilmek veya talep edilme amacı dışında kullanabilmek ya da elde edilen bilgileri kullanarak şirket hakkında işlem yapabilmek için bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesinin onayını alır.

(5) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen gizli bilgilerin yetkili mercilerle paylaşılmasının gerekli olduğu durumlarda, gizliliğe ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve bilginin elde edilme amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak kaydıyla, bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesine durumu bildirir ve bilgi paylaşımına ilişkin onayını talep eder. Bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesinin gizli bilginin paylaşılmasına onay vermediği durumlarda Müsteşarlık, elde edilen bilginin kendi içinde muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(6) Müsteşarlık yurtiçi ve yurtdışındaki sigorta grupları ve finansal holdingler ile şirketleri önemli ölçüde etkileyebilecek kararlar hakkında ilgili gözetim ve denetim otoritelerini bilgilendirir.

(7) Müsteşarlık, grup risklerinin değerlendirilmesi ve denetiminden sorumlu otorite olduğu durumlarda, yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoriteleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere gerekli işlemleri yürütmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 01.Ağustos.2013 Saat 13:03 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Kgk Bağımsız Denetim Sınavına Girmek İsteyenler İçin;

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 01.Ağustos.2013 Saat 13:30 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

http://www.ankaraymmo.org.tr/otomasyon/ekler/DOC310713-006.pdf

25.10.2009 tarih ve 27387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:25)’in 10.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendi hükmünün iptali istemiyle tüm YMM Odaları olarak ortak açılan davada, Danıştay 13.Dairesinin 02.04.2013 tarih ve Esas No:2009/7343, Karar No:2013/900 sayılı Kararı ile dava konusu yapılan tebliğ hükmünün iptali kararı hk.

http://www.ankaraymmo.org.tr/otomasyon/ekler/DOC310713-005.pdf
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 06.Ağustos.2013 Saat 09:00 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Türkiye Bankalar Birliğinden:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülen; kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye bu nitelikteki bilgilerin verilmesi için onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgileri talepte bulunan tarafça karşılanacak belli bir ücret karşılığında vermek,”

“n) Risk merkezi raporunun, 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerine ilave olarak üyeler aracılığıyla teslimi dahil, diğer teslim yöntemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gerçek veya tüzel kişilerin kendilerine ait bilgilerin kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel kişilere verilmesini teminen başvuru ve onay verme sürecine ilişkin esas ve usuller ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F08%2F20130806.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F08%2F20130806.htm
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 06.Ağustos.2013 Saat 11:02 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2012 KPSS LİSANS ve 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
3) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
7) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.
.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARA
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 15 – 29 Ağustos 2013 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.
BAŞVURU BELGELERİ
1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,
b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,
c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,
f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin altı ana sınav grubunun herbiri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130805&subid=0&ct=f&yanmenuid=1&ext=.pdf&filename=20130805_0.pdf
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 06.Ağustos.2013 Saat 11:03 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan Lisanslama Sınavlarına ait “Sınav Kılavuzu” açıklanmıştır.
http://spl.com.tr/Images/Uploads/files/21-22_Eylul_2013_SinavKilavuzu.pdf
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 16.Ağustos.2013 Saat 12:51 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almak isteyenler için sınava başvuru için son gün 23.08.2013
http://basvuru.spl.com.tr/
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 27.Ağustos.2013 Saat 12:28 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 12.Eylül.2013 Saat 17:52 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ SERİ:X ,NO:22)’ de DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:X ,NO:28 )’in 2 inci maddesinde yer alan 3/1-c ,3 üncü maddesinde yer alan 4/1-b ve 4/1-C hükümlerinin ve 4 üncü maddesinde yer alan 5/1-ç bendi hükümlerinin öncelikle YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve daha sonra İPTALİNE karar verilmesi istemiyle YMM Odalarının açtığı dava dilekçesinin tam metni ;

http://www.ankaraymmo.org.tr/otomasyon/ekler/11.09.2013-duyuru-ek.pdf
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 13.Eylül.2013 Saat 09:07 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Merkezi Kayıt Kuruluşu bağımsız denetime tabi şirketlere
e-ŞİRKET Portalıyla Merkezi Veri Tabanı Hizmetlerini sunacak.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlere internet sitelerinin belirli bir bölümünü 1 Ekim 2013 tarihine kadar bilgi toplumu hizmetlerine özgüleme zorunluluğu getirildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu, e-ŞİRKET Portalı’yla kapsam dahilindeki tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmetini sağlayacak altyapıyı hazırlıyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde şirketlerin internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulması gerekiyor. Öngörülen bu yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesine ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olabilecek.
Bağımsız denetime tabi şirketler yönetmelik uyarınca 1 Ekim 2013 tarihine kadar var olan internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlü hale geldiler. İnternet sitesi olmayan bağımsız denetime tabi şirketler ise bu tarihe kadar öncelikle internet sitesi açmak zorundalar. Bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecekler. MTHS’lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmış durumda. MTHS’ler, Kanunun 1524. maddesi ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme de dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürütecekler. Yönetmeliğin 7. maddesi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) alacaklarını düzenliyor. Denetime tabi şirketler için zorunluluk 01 Ekim 2013 tarihinde başlayacak.
Konu hakkında açıklama yapan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Ergincan;
“MKK’nın yeni vizyonunu yansıtan e-MKK Bilgi Portalı’nın önemli bileşenlerinden biri de “e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı”. Bu vizyon doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak MKK’nın faaliyetleri arasında sayıldı. Ayrıca, halka açık ortaklıkların TTK’nın 1524. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş yükümlülüklerini MKK tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilecekleri hükme bağlanmış durumda.
e-ŞİRKET, TTK’nın 1524. maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistem olarak tasarlandı. Bakanlığın vereceği izin doğrultusunda MTHS hizmeti ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerini haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden isteyen şirketlere verilecek. Payları Kuruluşumuzca kayden izlenen şirketler bu hizmeti isterlerse Kuruluşumuzdan alarak Kanunun 1524. maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar. Diğer taraftan, söz konusu hizmeti payları kayden izlenen şirketlerin yanı sıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmayı amaçlıyoruz.
Bugün itibariyle kapsam dahilindeki şirket sayısı 3.000 civarında. Tüm şirketler için bu hizmetin tek bir merkezden sunulmasının çok büyük avantajları olacak. Ölçek ekonomisi sayesinde çok makul ücretlerle bu hizmeti tüm şirketlerimize vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, MKK’nın yeni vizyonu doğrultusunda e-ŞİRKET ile e-DEVLET, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının MERSİS sistemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalımız, e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemimiz, e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası altyapımız ve diğer düzenleyici denetleyici kurumlar tarafından işletilen elektronik platformlarla entegrasyon sağlayacağız. Bu entegrasyonlarla aynı bilgi ve belgelerin şirketlerimizce birden fazla merciye/ortama fiziken ve/veya elektronik ortamda sunulması zorunluluğunu ortadan kaldırılmayı hedefliyoruz. Bilgi ve belgelerin ihtiyaç duyan yetkili mercilerce e-ŞİRKET Portalı’ndan alınabilmesi ve geçmiş tarihliler de dahil olmak üzere şirketlerin tüm mali tablolarının karşılaştırılabilir ve analiz yapılabilir şekilde sunulması ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.
1 Ekim tarihine çok az bir zaman kaldı. MKK’dan bu hizmeti almak isteyen şirketlerimiz www.mkk.com.tr adresinde yer alan e-ŞİRKET bölümünü inceleyip görüş, öneri ve sorularını e-sirket@mkk.com.tr adresine e-postayla gönderebilirler. Şirketlerimizin hızlı karar alıp bize başvuru yapmaları son derece önemli. Sonraki tüm aşamalarda şirketlerimizin bu yükümlülüklerini 1 Ekim tarihine kadar yerine getirmelerine yardımcı olmaya çalışacağız.” dedi.
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 05.Ekim.2013 Saat 15:33 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

Kamu Gözetimi Kurumu

MESLEKİ TECRÜBEYİ GÖSTEREN BELGELER

EYBİS başvurularında mesleki tecrübenin değerlendirilebilmesi için mesleki faaliyetlerde bulunulduğu belgelendirilmelidir. Bu belgelerden bazılarına aşağıdadır:

- Serbest çalışanlar için oda dan alınacak " ...... tarihinden itibaren........ odamıza kayıtlı olup mesleki faaliyetlerine devam etmektedir." mahiyetinde bir yazı
(odamız üyesidir, yada ........ tarihinde üye olmuştur mahiyetindeki yazılar tecrübeye ilişkin süreyi göstermiyor)

 

HARÇ VE ÜCRETLER NE ZAMAN YATIRILMALI

- Hakkında yetkilendirme konusunda dosyası Kurulda görüşülenlere "gerekli harc ve ücretlerin yatırılması" konusunda SMS ile bildirim yapılır.

- Bildirimden sonra KİŞİLER HARÇ VE ÜCRETLERİ İSTEDİKLERİ ZAMAN YATIRABİLİRLER.
- Harc ve ücretleri yatırmayanlar "işlemi devam edenler listesinde yayınlanır.
- Harc ve ücretleri yatıranlar sicil numarası verilep "Resmi Sicile Kayıt ve İlan" olunur.

 

U.M.E YAPMASAM OLUR MU?

- OLUR, bağımsız denetçi olmak için önemli 3 şarttan birisi uygulamalı mesleki eğitim (UME)dir.
- UME denetçi denetim çalışmalarına katılımın belgelenmesiyle yerine getirilir.
- Başvuru dosyasının değerlendirildiği tarih itibarıyla lisans dahil 15 yıllık mesleki tecrübeyi tamamlayanlar UME'den MUAFTIR.

 

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK.

- Başvurular Kurum internet sitesi ana sayfasında bulunan EYBİS- YETKİLENDİRME BAŞVURUSU butonundan açılacak sayfa üzerinden yapılır.
- Başvurular E-İMZA ile tamamen elektronik ortamda yapılır.
- Başvurularda MESAİ kavramı yoktur, 24 saat işlem yapılabilir.
- E-İMZA ile sistemde yapılan bütün işlemler resmi işlemdir, loglanır, işlem tarihi itibarıyla hüküm ifade eder.
- E-İMZA ile yapılan bütün işlemler sadece işlemi yapan kişi (müracaat yapan) tarafından değiştirilebir. (eski kayıtlar silinmez arşivlenir.)

 

15 YILI NE ZAMAN DOLDURURUM. (UME için)

- 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar Uygulamalı mesleki eğitimden muaf tutulurlar.
- Bu uygulama daimi bir uygulamadır.
- Burada sürenin başlangıcı için belli birtarih yoktur.
- Dosyanın değerlendirildiği tarih itibarıyla geriye doğru 15 yıla bakılır.
- 15 yıllık mesleki tecrübenin tamamlanması şartı aranır.

- Mesleki faaliyetlere 1 yıldan az ara vermeler "ara verme" sayılmaz.
- 1 yıldan fazla ara vermelerde "1 yılı aşan kısım" ara verme sayılır.

 

 

 


veya
- Vergi levhası (faaliyet konusu mesleki alanla ilgili olmalı) veya
- Mükellefiyet başlangıcı, konusu ve mevcut durumunu gösterir vergi dairesi yazısı.(internet vd. den alınabilir.
- Bağımlı çalışalar için çalıştıkları yerden alacakları "muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olduklarına" veya görevlerinin mesleki faaliyetlere ilişkin olduğuna ilişkin yazı.
- SSK dökümleri varsa çalışılan yerleri, tarihleri ve görevleri belirten dilekçe ile de belgelendirme vasıtası olur.
 
ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELER NE OLACAK

- Yetkilendirmelerde 15 yıllık mesleki tecrübeye bakılmaktadır.
- Mesleki faaliyetlere 1 yıldan az ara vermeler "ara verme" sayılmaz. mesleki tecrübeden sayılır.
- 1 yıldan fazla ara vermelerde "1 yılı aşan kısım" ara verme sayılır.
- 15 ay askerlik yapan kişi mesleki faaliyetlere "3 ay" ara vermiş sayılır.
 
 
 
EĞİTİMİN BİTMESİNİ BEKLEMELİMİYİM.
- Eğitimlerin bitmesini beklemek gerekmez.
- Kuruma başvuru internet sitesinde EYBİS butonu üzerinden yapılır.
- kendi hesabınızı açıp profilinizi oluşurabilirsiniz.
- belge yüklemesini istediğiniz zaman yaparsınız.
- EYBİS 7/24 çalışan Kurumumuzun RESMİ elektronik platformudur.
- Bütün meslek mensupları istedikleri zaman EYBİS... te hesap açarak kendi profillerini oluşturup, zaman içinde belge-bilgi yüklemesi yapabilirler.
- EYBİS te yapılan işlemler resmi işlemdir, işlem anı itibarıyla hüküm ifade eder..
- EYBİS yedeklemeli çalışır, belge bilgi kaybı olmaz.
- Meslek mensubu şartları sağladığını düşündüğü anda dosyasını KURUL DEĞERLENDİRMESİNE SUNABİLİR.
- Dosyası ile ilgili olarak yapılan işlemler kendisine kolay ve hızlıca SMS - email ile iletilir.
 
15 YILI NE ZAMAN DOLDURURUM.

- Geçiş dönemi eğitimlerine katılabilmek için 26.12.2012 tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak gerekir.
- 26.12.2012 Bağımsız Denetim yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihtir.
- Bu durumda 26.12.2001 tarihinden itibaren kesintisiz olarak mesleki faaliyetlerde bulunmuş olmak gerekmektedir.
- mesleki faaliyetlere 1 yıldan az ara vermeler "ara verme" sayılmaz.
- 1 yıldan fazla ara vermelerde "1 yılı aşan kısım" ara verme sayılır.
ÖZEL SINAVLAR SMMM OLDUM, BAĞIMSIZ DENETÇİ OLABİLİRMİYİM.

- Bağımsız denetçi olmak için meslek mensubu (SMMM-YMM) olmak şarttır.
- ünvanın alınma usulünün önemi bulunmamaktadır.
- (ÖNEMLİ) 3568 sy. Kn. Geç. Md. 11. Uyarınca belli alanlarda (hukuk, iktisat, siyasal ..... vb) lisans yada lisans üstü seviyede diploma sahibi olmak şarttır.
SM STAJINDA GEÇEN SÜRELER 15 YILA DAHİL Mİ?

- Mesleki faaliyetlerde geçen süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınır.
- Gerek SM stajında gerekse SM olarak faaliyet gösterilen sürelir 15 yıla dahil edilir.
- Mesleki faaliyetlerin uygun şekilde belgelendirilmesi önemlidir.
 
 
SPL LİSANSIM VAR, 15 YILI DOLDURMALIMIYIM.

- Daha önce SPL lisansı almış olanlar, sınav şartını yerine getirmiş olur.
- Meslek mensubu olmak ve
- 2 yıllık Uygulamalı mesleki eğitimi (UME) tamamlamak gerekmektedir.
*Başvuru tarihi itibarıyla 15 yılı doldurmuş olanlar UME den muaf olur.
* Geçiş döneminde 10 yılını dolduranlar için UME 1 yıla indirilmiştir.
 
 
ŞİRKET BATARSA, YAZIYI KİM VERECEK ?

- çalışılan şirket tasfiye halinde ise yazıyı tasfiye memuru imzalar.
- Alternatif olarak bağlı odadan ..... Tarihinden .... Tarihine kadar mesleki faaliyetlerine devam etmektedir" şeklinde yazı ile belgelenebilir.
TECRÜBE SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

- Mesleki tecrübe süresinin başlangıcı için genel olarak SMMM staja başlama tarihi esa alınmaktadır.
- Daha önceki tarihlerde gerçekleştirilen mesleki faaliyetlere kritik durumlarda bakılmaktadır.
 
SÖZLEŞME BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Bağımsız denetim sözleşmelerinin ve bunlara ilişkin olarak Kurumumuzca istenen diğer bilgilerin daha önce 30.09.2013 olarak belirlenen Kurumumuza elektronik ortamda bildirilme süresi 28.10.2013 tarihine uzatılmıştır
 
1.1.2002 VE SONRASINDA STAJA BAŞLAYANLAR

- Geçiş dönemi eğitimlerine katılabilmek için 15 yıllık mesleki tecrübe şartı 26.12.2012 tarihi itibarıyla sağlanmış olmalıdır.
- 1.1.2002 ve sonrasında staja başlayanlar için 15 yılın tamamlanması açısından "STAJ SINAVI"nda başarılı olma tarihi önem arzetmektedir.
- Staj sınavı başarı tarihi sonrasında "staj şartlarını sağlayacak şekilde" çalışma yapılmış olmalıdır.
BAĞIMLI ÇALIŞANLARIN ALACAĞI YAZI ?

- Bağımlı çalışan meslek mensupları çalıştıkları şirketten yada yanında çalıştığı meslek mensubundan (SMMM-YMM) alacakları (antetli ve yetkili imzalı) yazı mesleki faaliyetlerini belgelendirir.

- Şirketlerden alınacak yazılarda "mesleki faaliyetlere ilişkin görevlerde bulunulduğunun" ve ayrıca çalışılan sürelerin belirtilmesi gerekmektedir.
 
STAJ ÖNCESİNDE YAPILAN MESLEKİ FAALİYETLER

- Stajdan önce mesleki faaliyetlerde bulunulmuş olabilir.
- Sözkonusu mesleki faaliyetlerin "mesleki tecrübeden sayılabilmesi için "şirkette muhasebeye ilişkin olarak imza yetkisinin" varlığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 
ODA YAZISI NASIL OLMALI ?

- Serbest çalışanların mesleki faaliyetlerini belgelemesi açısından bağlı bulunan odadan alınacak yazı önemlidir.
- Bağlı bulunan odadan alınan yazı mesleki faaleyitte bulunulduğunu belgelemeli.
- ".... tarihinde oda üyemiz olmuştur." ".... kişi odamız üyesidir" vb yazılar mesleki faaliyet göstermemektedir.
- Yazı "..... TARİHİNDE ODAMIZ ÜYESİ OLMUŞ, MESLEKİ FAALİYETLERİNE HALEN DEVAM ETMEKTEDİR." şeklinde olması mesleki faaliyeti belgelemesi açısından önemlidir.
 
MÜKELLEFİYET YAZISI

- Serbest çalışanların mesleki faaliyetlerini belgelemesi açısından kullanılabilecek diğer bir yazı "mükellefiyet yazısı"dır.
- Mükellefiyet yazısında faaliyet kodu mesleki işlere ilişkin olmalıdır.
- İnternet vergi dairesinden elektronik olarak kolayca alınabilmektedir.
 
EYBİS BAŞVURUSU NE ZAMAN-NASIL YAPILIR

- EYBİS (Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi), meslek mensuplarının kendi hesaplarını açıp profillerini oluşturabileceği bir platformdur.
- Meslek mensupları, bağımsız denetçilik başvurusu o...lmaksızın da EYBİS te kendi hesaplarını oluşturup, belge ve bilgi yüklemeye başlayabilirler, dosyalarını oluştururlar.
- EYBİS Kurumumuzun Resmi işlem ortamıdır, işlemler Elektronik imza ile yapılır, log tutulur, resmi muameleye tabi olur.
- EYBİS te yapılan işlemler Kuruma resmi bildirim sayılır, eş anlı olarak gerçekleşir, zaman kaybı olmaz.
- EYBİS te yer alan hesap üzerinde hesap sahibi olan meslek mensubu dışında kimsenin değiştirme ve düzeltme yetkisi yoktur. bu yüzden meslek mensubunu bağlayıcıdır.
- Gerekmesi halinde en küçük düzeltmeleri bile meslek mensubu tarafından yapılması istenir.
- Başvurular https://eybis.kgk.gov.tr/ adresinden yapılır.
 
 
YETKİLENDİRMEDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

EYBİS başvurusundun sonra;
- Başvurunun usulüne uygunluğu bakımından ön inceleme,
- Belge eksikliğinin kontrolü açısından ikinci inceleme,
- Sürelerin tamamlanıp tamamlanmadığı ve belgelerin mesleki faaliyeti gösterip göstermediğine ilişkin inceleme
- Yukarıdaki incelemeler tamamlandıktan sonra dosyanın Kurulda görüşülmesi (Kurul onayına sun...ulması-SMS bildirimi)
- Kurulca Dosyası onaylananlar web sitesine "işlemi devam eden bağımsız denetçiler" kısmına konulur
- Onaylananlara "Gerekli harç ve ücretlerin ödenmesi halinde Resmi sicile kayıt ve ilan edilecektir" uyarısı gönderilir.(SMS)
- Gerekli harç ve ücretin yatırıldığına ilişkin belgeler EYBİS e yüklenir.
- Belgesi sisteme yüklenenler Resmi Sicile kayıt ve ilan olunur.(Yetkilendirilen Bağımsız Denetçiler listesi)
 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava;
- hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan lisans diploması sahibi olanlar
- Denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar
- Diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma sahibi olanlar
Başvurabilir
 
SERBEST ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI

Serbest çalışan meslek mensuplarının mesleki tecrübe süresini ispat etmesinin en kolay yolu;
- Faaliyet kolunu ve başlangıç tarihini göstemesi kaydıyla mükellfiyet belgesi
- Vergi levhası
- Odadan alınacak "..... tarihinden itibaren üyemiz olup, mesleki faaliyetlerine devam etmektedir." mahiyetinde yazılardır
SMMM-YMM YANINDA ÇALIŞANLAR

- SMMM-YMM bürolarında çalışan meslek mensuplarının, yanında çalıştıkları meslek mensubundan alacakları (antetli ve yetkili imzalı) yazı o şirkette mesleki faaliyette bulunduklarını gösterir.
- Alınacak yazılarda "mesleki faaliyetlere ilişkin görevlerde bulunulduğunun" ayrıca çalışılan sürelerin belirtilmesi gerekmektedir.
 
ŞİRKET YAZISI İSPAT VESİKASI OLUR MU?

- Bağımlı çalışan meslek mensupları çalıştıkları şirketten alacakları (antetli ve yetkili imzalı) yazı o şirkette mesleki faaliyette bulunduklarını gösterir.
- Şirketlerden alınacak yazılarda "mesleki faaliyetlere ilişkin görevlerde bulunulduğunun" ayrıca çalışılan sürelerin belirtilmesi gerekmektedir.
- Şirketlerden alınacak yazılar staja başlama tarihinden sonraki dönemler için geçerlidir.
- Stajdan önce mesleki faaliyetlerde bulunulduğnun kabul edilebilmesi "şirkette muhasebeye ilişkin olarak imza yetkisinin" varlığının belgelendirilmesiyle mümkündür.
- Staj tarihi sonrasında imza yetkisine sahip olma şartı aranmaz
 
STAJ ÖNCESİNDE YAPILAN MESLEKİ FAALİYETLER

- Stajdan önce mesleki faaliyetlerde bulunulmuş olabilir.
- Sözkonusu mesleki faaliyetlerin "mesleki tecrübeden sayılabilmesi için "şirkette muhasebeye ilişkin olarak imza yetkisinin" varlığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 
BAĞIMLI ÇALIŞANLARIN ALACAĞI YAZI ?

- Bağımlı çalışan meslek mensupları çalıştıkları şirketten yada yanında çalıştığı meslek mensubundan (SMMM-YMM) alacakları (antetli ve yetkili imzalı) yazı mesleki faaliyetlerini belgelendirir.

- Şirketlerden alınacak yazılarda "mesleki faaliyetlere ilişkin görevlerde bulunulduğunun" ve ayrıca çalışılan sürelerin belirtilmesi gerekmektedir.
 
YETKİLENDİRMEDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

EYBİS başvurusundun sonra;
- Başvurunun usulüne uygunluğu bakımından ön inceleme,
- Belge eksikliğinin kontrolü açısından ikinci inceleme,
- Sürelerin tamamlanıp tamamlanmadığı ve belgelerin mesleki faaliyeti gösterip göstermediğine ilişkin inceleme
- Yukarıdaki incelemeler tamamlandıktan sonra dosyanın Kurulda görüşülmesi (Kurul onayına sun...ulması-SMS bildirimi)
- Kurulca Dosyası onaylananlar web sitesine "işlemi devam eden bağımsız denetçiler" kısmına konulur
- Onaylananlara "Gerekli harç ve ücretlerin ödenmesi halinde Resmi sicile kayıt ve ilan edilecektir" uyarısı gönderilir.(SMS)
- Gerekli harç ve ücretin yatırıldığına ilişkin belgeler EYBİS e yüklenir.
- Belgesi sisteme yüklenenler Resmi Sicile kayıt ve ilan olunur.(Yetkilendirilen Bağımsız Denetçiler listesi)
 
 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava;
- hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan lisans diploması sahibi olanlar
- Denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar
- Diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma sahibi olanlar
Başvurabilir
 
SERBEST ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI

Serbest çalışan meslek mensuplarının mesleki tecrübe süresini ispat etmesinin en kolay yolu;
- Faaliyet kolunu ve başlangıç tarihini göstemesi kaydıyla mükellfiyet belgesi
- Vergi levhası
- Odadan alınacak "..... tarihinden itibaren üyemiz olup, mesleki faaliyetlerine devam etmektedir." mahiyetinde yazılardır.
KURUMA MÜRACAAT NE ZAMAN YAPILMALIDIR.

- Meslek mensupları her zaman Kuruma müracaatta bulunabilirler.
- Kuruma Müracaat için bütün şartları yerine getirmiş olmak gerekmez.
- Meslek mensubu EYBİS te kendi sayfasını ve profilini oluşturmak suretiyle başvurusunu başlatır, zaman içinde belge yüklemesini yapar.
- EYBİS te yapılan her bir kayıt ve değişiklik eş anlı olarak Kuruma bildirimde bulunulmuş sayılır, böylece zaman kaybı olmaz.
- Bütün şartlar tamamlanınca "Yetkilendirme Başvurunu Yap" butonu ile yetkilendirme başvurusu yapılır.
 
 
DENETİM ŞİRKETİ KADROSUNDA YER ALMALIMIYIM?

- Uygulamalı mesleki eğitim için her hangi bir şekilde denetim faaliyetlerine katılım sağlanması gerekir.
- İlgili denetim şirketindee bordrolu olmaya gerek yok.
- Denetim ekibinde "denetim yardımcıları" arasında ismine yer verilmesi, denetim çalışmalarına ilişkin dökümanlarda adının parafının olması, yapılan çalışmayı belgelendirmesi açısından önemlidir.
- Çalışma tamamlanınca, ilgili şirketteni "......... tarihleri arasında ....... denetim çalışmalarında görev almıştır" mahiyetinde bir yazı ile çalışma tamamlanır.
- İşlemler gerçekleştikçe Kurumun bilgilendirilmesi, çalışmalarınızın takibi için önemlidir.
 
SINAVA NE ZAMAN GİRİLMELİDİR?
- Bağımsız denetçiliğin önemli 3 şartının sağlanmasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.
- Adaylar her bir şartı öncelik olmaksızın istedikleri zaman sağlayabilir.
- Önemli olan Kuruma müracaat sırasında 3 şartın sağlandığının belgelendirilmesidir.
SMMM OLMADAN BAĞIMSIZ DENETÇİ OLABİLİR MİYİM

Gerek 6102 sy. TTK, Gerek 660 sy KHK na göre, meslek mensubu (SMMM-YMM) olmadan bağımsız denetçi OLUNAMAZ.

Bağımsız denetçi olmanın en önemli 3 şartından birisi meslek mensubu olmaktır. Sınavda başarılı olmak gerekli fakat yeter şart değildir. Meslek mensubu olmadan bağımsız denetçi olunmaz.

(Diğer şartlar için "Bağımsız Denetçiliğin Önemli Şartları" postuna bakınız)
15 YILIN HESABINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINMALI

15 yıllık mesleki tecrübe 2 husus için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

-Geçiş Dönemi Eğitimlerinden yararlanabilmek için 26.12.2012 tarihi itibarıyla 15 yılın dolup dolmadığına bakılır.
-Uygulamalı mesleki eğitimden muaf olabilmek için müracaat tarihi itibarıyla 15 yılın dolup dolmadığına bakılır.
BAĞIMSIZ DENETÇİLİĞİN ÖNEMLİ ŞARTLARI
Yönetmelikte şartlar ayrıntılı olarak sayılmıştır. Genel şartlar bir kenarı konulursa EN ÖNEMLİ 3 ŞART aşağıdadır.

1) Meslek mensubu (SMMM-YMM) olmak
2) Sınavda başarı (15 yıl ve üstü mesleki tecrübe sahipleri için alternatif olarak Geçiş Eğitimi)
3) Uygulamalı mesleki eğitim. (15 yıl ve üstü mesleki tecrübe sahipleri muaftır.) Geçici dönemde 10 ve üstü mesleki tecrübesi olanlar için 1 yıl, daha az tecrübesi olanlar için 2 yıl.
 
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Uygulamalı eğitim için her hangi bir süre sınırlaması yoktur. Adaylar uygulamalı mesleki eğitimlerini istedikleri zaman alabilirler. Geçici dönemde bu konuya ilişkin sınırlama bulunmamaktadır.
- 15 yıllık mesleki tecrübe süresinin tamamlanmasıyla da uygulamalı eğitim şartı yerine gelmiş olur.
- Uygulamalı mesleki eğitimden muafiyet uygulamasında 15 yıllık süre geçici bir süre değildir, 15 yıllık süre tamamlandıkça muafiyet elde edilmiş olur.
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM SÜRESİ

- Uygulamalı mesleki eğitim süresi 3 yıdır.
- 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı uygulamalı eğitimden sayılır.
- Diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yıl...ı uygulamalı eğitimden sayılır.
- 26/12/2012 tarihi itibarıyla;
* 15 yıl ve daha fazla mesleki tecrübesi olanlar uygulamalı eğitimden muaftır.
* 10yıl ve daha fazla mesleki tecrübesi olanlar 1 yıl
* 10 yıldan az mesleki tecrübesi olanlar 2 yıl
uygulamalı eğitime tabidir.
 
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Uygulamalı eğitim için her hangi bir süre sınırlaması yoktur. Adaylar uygulamalı mesleki eğitimlerini istedikleri zaman alabilirler. Geçici dönemde bu konuya ilişkin sınırlama bulunmamaktadır.
- 15 yıllık mesleki tecrübe süresinin tamamlanmasıyla da uygulamalı eğitim şartı yerine gelmiş olur.
- Uygulamalı mesleki eğitimden muafiyet uygulamasında 15 yıllık süre geçici bir süre değildir, 15 yıllık süre tamamlandıkça muafiyet elde edilmiş olur.
 
 
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM SÜRESİ

- Uygulamalı mesleki eğitim süresi 3 yıdır.
- 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı uygulamalı eğitimden sayılır.
- Diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yıl...ı uygulamalı eğitimden sayılır.
- 26/12/2012 tarihi itibarıyla;
* 15 yıl ve daha fazla mesleki tecrübesi olanlar uygulamalı eğitimden muaftır.
* 10yıl ve daha fazla mesleki tecrübesi olanlar 1 yıl
* 10 yıldan az mesleki tecrübesi olanlar 2 yıl
uygulamalı eğitime tabidir.
 
DOSYAM YANAR MI ?
Sınavların 2 yıl süreyle geçerli olduğu dikkate alınarak, dosyanın yanıp yanmayacağı sıkça sorulmaktadır.

- KGK uygulamalarında "Dosya Yanması" gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Sınav notları 2 yıl süreyle geçerlidir.
- Herhangi 2 yıllık süre içinde başarı ortalamasını tutturmak gerekmktedir. Örneğin, 25 Ağustos 2013 sınavına giren bir aday 25 Ağustos 2015 e kadar ortalamayı tutturmalıdır. 25 Ağustos 2015 te ortalama tutturulmamış ise 25 Ağustos 2013 sınav notları geçersiz olur, sonraki tarihlerde girilen sınav notları geçerli olur.
- Not yükseltmek amacıyla da sınava girilebilir.
- Sınava girmede sınır yoktur, istenilen sayıda sınava girilebilir
 
 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK İÇİN ASGARİ SÜRE

Bağımsız denetçi olmak için 10-15 yıllık mesleki tecrübe gerekmiyor. En kısa süre şu şekilde olabilir.
- SMMM lik stajının bağımsız denetçi/denetim kuruluşunda yapılması ve
- SMMM'lik sınavı ile birlikte yada öncesinde "Bağımsız Denetçilik" sınavında başarılı olan bir kişi
- SMMM olur olmaz (3 yılda) bağımsız denetçi olabilir.

(Sorumlu denetçi olabilmek için mesleki tecrübe gerekir.)
 
DENETİM TECRÜBESİNİ GÖSTEREN BELGELER
Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilebilmek için Meslek mensubu olmak, sınav/geçiş eğitimi ve en az 2 yıl denetim tecrübesi/15 yıl mesleki tecrübe şarttır.
Denetim tecrübesini tevsik eden belgelerden bazıları:
- Bağımsı denetim kuruluşunda yada bağımsız denetçi yanında geçirilen sürelere ilişkin yazı,
- 3568 sayılıKanunun 6 ncımaddesinin ikinci f...ıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri sürelere ilişkin yazı,
- 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen sürelere ilişkin yazı,
- SPL lisansı alındıktan sonra 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında geçirilen sürelere ilişkin yazı.

Başvuruların hızlı sonuçlandırılması, uygun şekilde belgelendirilmesine bağlıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 25.Ekim.2013 Saat 13:25 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

SINAV TARİHİ BELLİ DEĞİL.....
“Bazı internet sitelerinde, Kurumumuzun Aralık 2013 tarihinde Bağımsız Denetçilik Sınavı açacağına ve bu sınava ilişkin başvuruların Ekim ayı içinde başlayacağına dair gerçek dışı haberler yapılmak suretiyle kurs, eğitim vb. ilanların yer aldığı görülmektedir.

Söz konusu tarihler itibariyle Kurumumuz tarafından yapılacağı ilan edilen bir sınav ve buna ilişkin sınav başvurusu söz konusu olmayıp ilgililerin, www.kgk.gov.tr web sitemizde yer alan duyurular dışında bu ve benzeri türdeki haber ve ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 
doga.yorulmaz
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15.Ekim.2010
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 40
Gönderen: 25.Ekim.2013 Saat 13:27 | Kayıtlı IP Alıntı doga.yorulmaz

2013 yılında kamu gözetimi kurumu bağımsız denetçilik sınavı ilanı vermezse spk dan alınan notların geçerlilik tarihi 2014 de sona erenlerin 2014 de sınav sayısı 2'den 3'e çıkartmadığı taktirde spk dan alınan notların geçerliliği açısından 3 sınav değil 2 sınav hakları kalır.
Yukarı Dön Göster doga.yorulmaz's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: doga.yorulmaz
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.97
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,9063 Saniyede Yüklendi.